Furstliga soldatroller

Riktlinjer och tips

Utskriftsvänlig sida

Här följer lite enkla riktlinjer för att skapa roller till gruppen. De roller som ingår är i första hand soldater tillhörande någon av följande typer:

Se till att börja med artikeln om Furstens krigsmakt.

Legionärerna på Tuonelas port kommer att ingå i II Legionen. Dokument med denna bakgrund om II Legionen, dess historia samt den talviska auxilian kommer att tillkomma.

Här följer lite mer omedelbart riktade tips för roller.


Om Furstliga roller i allmänhet

Furstens tjänstemän och soldater är endast till begränsad del värvade bland hans egna undersåtar (se nedan) – många är legoknektar, äventyrare och lyckoriddare från alla håll och kanter både i Thule och längre bort. Under Furstendömets första år, före krigsutbrottet, rekryterades det mesta av hans folk från grannrikena – numera kommer de flesta nytillskotten från mer avlägsna trakter. Allmänt kan sägas att de flesta av Furstens folk har ganska hårda liv bakom sig. Påfallande många har blivit vanärade eller utstötta i sina hemtrakter, och för dem har Fursten­dömet utgjort en andra chans. Framför allt den Furstliga krigsmakten har fyllts upp med laglösa och stråtrövare från hela norra Terra Cognita sida vid sida med ”vanliga” legoknektar.

Att de Furstliga tvivelsutan är skurkarna i dramat – såväl på Tuonelas port som i kampanjen i stort – betyder inte att samtliga Furstliga roller behöver vara stereotypt och endimensionellt onda. De flesta är helt enkelt cyniska lycksökare som tjänar Fursten för att det lönar sig – och det gör det; såväl soldater som tjänstemän är väl och pålitligt avlönade. Dessa är rätt likgiltiga för hur det går i längden så länge de själva klarar sig – samtidigt kan de ha en sträng ”yrkesheder” och ta sin tjänst och uppgifter på stort allvar. Andra är mer ”idealistiska” och tror verkligen på Fursten som världens räddare och framtid. Åter andra – och hit räknas särskilt de talvi och även infödda margholier som tagit hans sold under de sista åren – tjänar honom för att det verkar vara deras bästa, kanske enda, hopp om en dräglig framtid.

Liksom graden av idealism kan också den personliga etiken skifta mycket mellan olika roller. Samtliga Furstens tjänare behöver ha tänjbara samveten eftersom de förr eller senare lär bli tvungna att begå ganska vidriga handlingar, men inställningen till detta kan ändå variera. Somliga håller sig med personliga principer och försöker hålla fast vid dessa med eller utan framgång; andra följer helt enkelt med strömmen. Och åter andra är verkliga sadister som gillar att plåga och skrämma folk och får sitt lystmäte på den sysslan i Furstens tjänst.


Legionärer

Legionärerna är som sagt kärnan i Furstens här; vältränade och –utrustade yrkessoldater av högst blandad bakgrund men med gemensam drill och övning. De har alla svurit Fursten tjänst och trohet för lång tid – standardkontraktet är på tio år – och är å andra sidan garanterade god sold och försörjning under lika lång tid. Formellt är alla legionärer frivilligt värvade, men som kommer att framgå nedan finns några specialfall.

 

Bakgrund

Flera olika sorters bakgrund är tänkbar för legionärsroller. Vilken som är troligast har ganska mycket att göra med hur länge man tjänat, då olika rekryteringsunderlag har varit olika dominerande i olika perioder.

Gammal veteran: Du har varit i Furstens tjänst nästan från första början, sedan han för 11-12 år sedan dök upp och började lägga under sig Margholien på nytt. De första styrkor han samlade var, förutom orcher och vildmän från Margholien och Nordanlanden, de mänskliga legoknektar och andra hantlangare som fanns att få tag på. Åtskilliga rena rövarband ingick i Furstens första väpnade styrkor. Om du har en roll som varit med ända sedan dess är han troligen född i något av rikena i mellersta Thule – själva Margholien, Gedanien, Arosia, Högmark, Sunnanslätt eller Gotmar – men har varit landlös i många år och var med all sannolikhet fredlös i sitt hemland redan före kriget. Furstendömet är hans nya hem.

Legosoldat eller lycksökare från Thule: Mellan att Furstendömet utropades 1137 och att kriget började två år senare lät Fursten öppet värva soldater och tjänare runtom i Thule (och även utomlands), officiellt i första hand för det planerade korståget mot Talvala. Då det redan då fanns en del misstankar mot hans avsikter i grannrikena var de som lät värva sig från de omedelbara grannrikena – Högmark, Arosia, Gedanien och i viss mån Sunnanslätt – mest sådana som ändå hade dåliga utsikter hemma, som t ex enligt ovan var vanärade eller rentav fredlösa, eller haft svårt att hitta annan utkomst. Något mer omfattande värvningar skedde i södra Thule, i Gotmar eller Eormenland.

Om din roll varit i Furstens tjänst mellan 6-9 år är det troligt att hon har en sådan här bakgrund. Under senare år har bara ett relativt fåtal fredlösa, desertörer och liknande sökt sig till Furstens tjänst från hans fiender.

Sidebar: Främmande länder
Se artikeln om länder utanför Thule under Världen. Snabbgenomgång för vad de främmande länderna har för historiska inspirationskällor:
 • Talvala: Finland, tidig medeltid.
 • Slagbjörnsorden: Tyska Orden, 1300-tidigt 1500-tal.
 • Storkungadömet Almad: Tyskland, 1400-1500-tal (landsknektsstuk är rätt men lite tidigare stil passar också)
 • Låglandet: Nederländerna, 1300-1400-tal.
 • Merovia: Frankrike, 1300-1400-tal (tänk Hundraårskriget).
 • Dolgavien: Böhmen/Tjeckien, 1400-tal.
 • Altirien: England, 1300-tal.
 • Mavarien: Ungern, senmedeltid.
 • Latilien: Italien, 1400-tal.
 • Eberiska halvön (kungarikena Tárja, Carbela och Zarvaez): Spanien och Portugal, 1300-1400-tal. (Vissa senare inslag är rätt, t ex morionhjälmar.)
 • Echaiska imperiet: Byzantinska riket, 1000-1200-tal.
 • Republiken Yrkij: Novgorod, ca 1200-tal.

Legosoldat från utlandet: Redan från 1137, och hela tiden sedan dess, har Fursten haft värvare ute i de större hamnstäderna längs Innanhavet. Under krigsåren har en stor andel av de nya rekryterna kommit den här vägen: avdankade legoknektar från krig som tagit slut på kontinenten, nya hoppfulla äventyrare som lockats av Furstens guld och goda rykte för seger, osv.  Många av dessa legionärer kommer antingen från norra Storkungadömet Almad eller från Slagbjörnsordens marker i Österlandet. Den sistnämnda orden är liksom Fursten en stor anställare av legoknektar och många har gått vidare från Slagbjörnsriddarnas tjänst till Furstens. Legoknektskommersen på kontinenten är dock internationell och gott om soldater från mer avlägsna länder har också hittat till Fursten; lågländare, merovier, dolgaver, altirier, mavarer, latilier och än mer främmande folk. En roll med den här bakgrunden kan komma från snart sagt vilket land som helst. Till sin person och motivation är han antagligen som legoknektar är mest; i första hand motiverad att tjäna pengar.

Den här bakgrunden fungerar för alla från nya rekryter till veteraner, men är allra troligast för roller som varit i Furstens tjänst mellan 2-7 år, dvs kommit i hans tjänst under de första åren av kriget.

Margholisk eller talvisk rekryt: Under krigets första år förekom ingen utskrivning, och inte mycket frivillig värvning, av furstens livegna margholiska undersåtar till Legionerna – däremot var det åtskilliga som tvångsvärvades till trosstjänst och liknande. Detta hade dels att göra med att de margholiska bönderna ansågs behövas till det hårt ansträngda jordbruket, dels att deras lojalitet med den föga populäre tyrannen ansågs tvivelaktig. Nu har det dock gått snart sju år av krig och policyn har delvis ändrats. Dels är Furstens krigsinsats mer ansträngd och man har inte råd att vara lika selektiv längre, dels har en ny generation unga margholier vuxit upp utan att se mycket annat än krigets fattigdom och elände. För åtskilliga är löftet om tio års god sold en väg ut ur en hopplös tillvaro som utfattig livegen. De Furstliga har också infört vissa privilegier, skattelättnader och liknande för soldaters familjer för att uppmuntra överblivna söner och döttrar att ta värvning.

På ungefär samma sätt har enskilda talvi, förutom de särskilda talviska auxiliaförbanden (se nedan), under hela kriget värvats till legionerna.

Den här bakgrunden är troligast om din roll är ung, inte mycket över 20, och har varit legionär i högst två-tre år. Det har dock förekommit att livegna margholier tagit Furstens sold tidigare, om än inte i samma utsträckning, så rollen kan vara äldre också. (Om rollen är talvi spelar ålder och tjänstetid mindre roll.)

Sidebar: Krigsfångars ursprung

Slokov och de andra svijaslavska stadsstaterna och småfurstendömena är inspirerade av de ryska furstendömena på 1300-1400-talet. Ungolerna är inspirerade av den mongoliska Gyllene Horden.

Gautrike motsvaras geografiskt av Västergötland och liknar Norden under vikinga- och folkvandringstid, med en del fantasyinslag. Gotmar motsvar Östergötland och Smålandskusten och liknar Sverige under 1100- till tidigt 1200-tal, tänk Arnböckerna. ;-)

Svijaslavsk, ungolisk, gautisk eller gotmaritisk krigsfånge: De Furstliga har utkämpat två fälttåg vid sidan om sitt krig i Thule som båda slutade med att åtskilliga krigsfångar föll i Furstens händer; dels vinterfälttåget tillsammans med Slagbjörnsorden mot prins Gleb av Slokov vintern 1143-44, dels den gotmaritisk-gautiska räden mot det Furstliga Talvala följande sommar. De här fälttågen beskrivs i det bifogade dokumentet om II Legionens historia.

Båda fälttågen slutade i ett slag där de Furstliga segrade och en del av fiendearmén togs till fånga. I det första fallet rörde det sig om dels ett antal slokovska fotsoldater, dels en del ungoliska lätta ryttare som tjänat prinsen som legotrupper. I det senare var det ett rätt stort antal gautiska krigare och en mindre grupp gotmariter som blev fångar.

De Furstliga erbjöd de här krigsfångarna en överenskommelse: i stället för att, vilket är det vanliga förfarandet med krigsfångar, bli trälar erbjöds de att ta tjänst i Furstens armé och få ”friköpa” sig med en del av sin sold. Det var en rätt bra deal i mångas ögon.

Om du spelar en sådan här roll har du varit i Furstens tjänst i två och ett halvt år om du är från Svijaslav eller två om du är gaut eller gotmarit. Du kommer från en enkel bakgrund (hade du varit rik hade du eller dina släktingar kunnat köpa dig fri). Antagligen är din lojalitet med Fursten inte överdrivet hög, men du har å andra sidan ingen anledning att föredra hans fiender. Gautrike och Gotmar är dessutom traditionellt ovänner med Sunnanslätt.


Talvisk auxilia

Se till att börja med dokumentet Om den talviska auxilian.

 

Bakgrund

De särskilda talviska auxiliaförbanden har börjat sättas upp sedan närmare fyra år. Principen bakom dessa är i grunden samma som för orch- och vildmansförbanden; att utnyttja truppernas egen skicklighet och låta dem strida enligt sina traditionella metoder. Den talviska auxilian är därför lätt till medeltungt infanteri lämpat för strid i den skogsterräng som dominerar Talvala.

Värvningen till auxiliakompanierna är huvudsakligen och officiellt frivillig, men det kan hända att allt inte gått så snyggt till alla gånger.

De flesta talviska auxiliasoldater är fattiga, egendomslösa eller yngre söner/döttrar till bönder, som ser krigstjänsten som en god försörjning och kanske en väg till ett bättre liv. Det kan säkert också finnas ett element av att vilja ”se världen” och komma iväg på äventyr. Det är inget nytt eller unikt att talvi gör krigs- eller annan tjänst hos främmande härskare, även om det här är mer organiserat än något tidigare, och de flesta bryr sig inte så värst mycket om Furstens krig och syften. Det är alltid krig någonstans.

Läs mer om Talvala och talviska roller: