Utskriftsvänlig sida

Nyckelns Všktare, deras roll och status i de Norra Kungarikena

Theo Axner och Henrik Hoffström, 2015


Detta är en förtydligande offtext som skrevs efter Jägarna och bytet, då vi insåg att det fanns oklarheter om vilken status, social och politisk roll Nyckelns väktare egentligen har inom de Norra Kungarikena.


Nyckelns väktare är som framgått en löst strukturerad organisation vars syfte är att försöka förstå och bruka Nyckeln.

Väktarna har utvecklat en rätt tydlig ideologi och strävar att upprätthålla höga moraliska ideal. De ser konflikten mot Fursten som till stor del en moralisk sådan (och vars moraliska aspekter kan få handfast magisk betydelse).


Nyckelns väktare och den världsliga makten

Väktarna strävar inte efter världslig makt eller status och har undvikit att som gruppering knyta sig alltför hårt till någon enskild härskare eller makthavare. De driver inte någon politisk agenda som sådan och håller en ödmjuk profil. Man kan närmast se dem som en kombination av experter och specialister med unik kompetens och ett frilansande special operations team - eller om man så vill som analoga med en superhjältegrupp. ;)

Nyckelns väktare utgör också, ovanligt för de grupperingar inom Alliansen mot Fursten som har central strategisk betydelse, på det hela taget inte någon världslig social eller politisk elit. Även om det finns viktiga undantag (se nedan) är de flesta Väktarna av enkelt ursprung och organisationen är inte uppbyggd efter social klass. Väktarna är huvudsakligen hjältar av folket.

Allt detta betyder inte att Nyckelns väktare som gruppering saknar all politisk betydelse eller inflytande.  Följande faktorer spelar in för detta:

  • Ett litet fåtal enskilda Väktare har, i eget namn och rätt, hög status och politiskt inflytande eller kontrollerar viktiga resurser.
    • Änkedrottning Katarina av Arosia är inte längre regent, men sitter i riksrådet och är kung Angantyrs särskilda rådgivare i alla frågor som har med övernaturligheter och det magiska kriget mot Fursten att göra. Mer informellt är hon god vän till kungen och mor till Arosias riksmarsk prins Vilhelm och riksamiral prinsessan Magdalena och har ett visst nätverk av kunskapare. Hon är Väktarnas främsta frontfigur gentemot den världsliga makten.
    • Domina Elarka är abbedissa över Örnevalls kloster och därmed en viktig kyrklig dignitär i Sunnanslätt.
    • Ett fåtal andra medlemmar tillhör hög- eller lågfrälset i de allierade rikena. Ingen av de högfrälse Väktarna är dock överhuvud för sina familjer och kan alltså inte utan vidare styra över deras resurser.
  • Väktarna har goda relationer och kontakter till flera av de allierade makthavarna. Förutom i Arosia som redan nämnts finns också goda personliga relationer med särskilt huset Falk som regerar i Gedanien.
  • Ovanstående i kombination med insikten om Väktarnas unika kunnande och kompetens gör att de får en viktig rådgivande roll och de allierade regenterna lyssnar på och rådfrågar dem. Finns möjligheten brukar de också kunna få stöd med resurser för att kunna genomföra sina planer.
  • Kombinationen av deras erkända och unika kompetens och deras höga ideal gör att Nyckelns väktare åtnjuter högt anseende och respekt bland de allierade ledarna. Det ger dem en del ideologisk "soft power".
Änkedrottning Katarina Domina Elarka

Det sistnämnda betyder inte att de är immuna mot kritik eller alltid har stöd i allt. Väktarnas agerande har ibland blivit kontroversiellt och deras rykte kan fläckas, något som den uppseglande konflikten med Gedaniens drots Arald Eldstierna har satt fingret på. Två punkter kan särskilt ge Väktarna PR-problem i större eller mindre skala:

De så kallade portfararna, inklusive två före detta Furstliga Rödkåpor

 

Den nya ordningen

Efter mötet på Edsätra och rättegången mot broder Asulf i slutet av sommaren 1150 (Jägarna och bytet) enades det gedanska riksrådet om att råda bot på den oklara situationen kring Väktarnas rättsliga och organisatoriska status enligt följande:

I december samma år hölls ett regentmöte i Arosia stad där regentrådet formellt upprättades och tog emot Väktarnas trohetsed.


Hur välkända är Nyckelns väktare?

Då Nyckelns väktare spelat en så viktig roll i krigföringen är de välkända bland den högre allierade ledningen.

Bland vanligt folk i de Norra Kungarikena är bilden inte lika klar. Att gruppen finns är rätt allmänt känt och likaså att de gjort viktiga insatser i kriget, men de flesta har ganska suddig koll på detaljerna om det inte gäller saker de själva råkat bevittna eller känna vittnen till. De flesta enskilda Väktare är inte personligen berömda eller välkända även om det finns undantag. Det går många rykten om Väktarnas bedrifter, både sanna, överdrivna och falska.

Sammanfattningsvis har de flesta vanliga människor i de allierade rikena en positiv men i detaljerna ganska vag uppfattning om Nyckelns väktare.


Nyckelns väktare och andra magikunniga

Nyckelns väktare är den enda större organiserade sammanslutningen av magikunniga (och andra, i Väktarnas fall) i Thule utanför Furstendömet Margholien, men alla magikunniga i de norra rikena är inte anslutna till Nyckelns väktare. Väktarna har i allmänhet sökt få kontakt med och om möjligt rekrytera de magikunniga de fått kännedom om, men av olika skäl har det inte varit aktuellt för alla. Till exempel:


Flera av dessa ”icke-anslutna” har ändå samarbetat med Nyckelns väktare vid flera tillfällen och kan för utomstående antagligen ha uppfattats höra ihop med dem.

Mest iögonenfallande bland de allierades ”icke-anslutna” magikunniga är nog alvernas magiker. Några av dessa, som Helcaril av Laiquambo, är insvurna Väktare men de flesta har föredragit att förbli på sin kant men samarbeta.


Organisation och undergrupperingar

 

Svurna och följeslagare

Den mer permanenta kärngruppen i Nyckelns Väktare är de så kallade Svurna Väktarna. Dessa är ganska få och har alla svurit att så länge kriget mot Fursten pågår viga sina liv och sin tjänst åt den magiska kampen mot honom.

Till Väktarna räknas också den större och mer skiftande grupp av personer med många olika egenskaper och talanger som är mer eller mindre fast, eller åtminstone för en längre tid i taget, knutna till Väktarna i en stöttande roll. Dessa omtalas ibland med det samlande begreppet 'följeslagare'. Följeslagarna är inte edsvurna och många som redan är svurna till trohet till t ex en monark eller en orden återfinns därför bland dem.

 

Katarinas hird och hushåll

En distinkt undergruppering knuten till Väktarna är änkedrottning Katarinas av Arosia personliga hird och hushåll. Det är det hov och följe som dels är baserat med henne vid Lejonnästet och dels, i helhet eller delar, följer med på hennes resor. Förutom personlig uppvaktning innefattar det också en blygsam väpnad hird. Samtliga i Katarinas följe är betrodda och kan räknas som "följeslagare" enligt ovan.

Spelade roller knutna till Katarinas följe

Änkedrottning Katarina

Magiker

Svuren

Riddar Jan Tisza

Katarinas halvbror

Anförare för hirden

Prinsessan Angelica

Katarinas dotter och lärjunge

Riddar Wilhelm av Nordhyrde

Hirden

Prinsessan Jelena

Katarinas syster

Magiker

Riddar Krzystof Bogdomir Kosh

Hirden

Liv Aresdotter

Katarinas vän och "hovdam"

Svuren

   

 

Örnevalls kloster och klosterhird

Örnevalls kloster utgör som bekant en central bas för Nyckelns väktare och de Väktare som hör dit bildar en distinkt gruppering.

Klosterhirden är det följe av soldater och andra specialister som är närmast knutet till Örnevalls kloster och under kriget har förstärkts med hjälp av vissa medel från de allierade regenterna. Förutom att sörja för själva klostrets säkerhet utgör de en pool av kvalificerade följeslagare till Väktarnas uppdrag. De flesta i klosterhirden är inte svurna Väktare men alla kan räknas som följeslagare.

Spelade roller knutna till klostret och klosterhirden

Domina Elarka Arnvidae

Abbedissa

Svuren

Elena Birgersdotter

Soldat, klosterhirden

Broder Asulf

Munk och helare

Svuren

Smedja Knutsdotter

Sjukvårdare och spejare, klosterhirden

Mäster Galatos

Alkemist och magiker

Svuren

Deira Jonsdotter

Klostertjänare

Eskil Bursson

Spejare, klosterhirden

Svuren

Eirik Olafsson

Botgörare

En shaman av Älgstammen

Tillfälligt anknutna

Som nämnts finns det flera individer och grupperingar som vid ett eller flera tillfällen samarbetat med Nyckelns Väktare, ibland ganska ingående och över lång tid, utan att vara insvurna eller permanenta medlemmar. Det mest uppenbara exemplet är lärda och magiker från allierade folk med starka egna traditioner, främst alverna i Ilyrana men även t ex Solstammarna. Ett fåtal alver är svurna Väktare, några fler är halvpermanenta följeslagare men de flesta av deras magiker har mer av en allierad relation.


Baser

Nyckelns väktare har i nuläget tre huvudsakliga baser som kan tjäna som högkvarter. Två av dem har berörts ovan.

Örnevalls kloster i Nedermark (västra Sunnanslätt) har tidvis fungerat som en sorts halvofficiellt högkvarter för Väktarna. Abbedissan moder Elarka är som nämnts också en av Väktarnas ledare och klostret har ofta använts som mötes- och samlingsplats.

Lejonnästet, det kungliga slottet i Arosia, eller rättare sagt de kvarter i det som änkedrottning Katarina disponerar, är också en av Väktarnas baser. Här brukar själva Nyckeln förvaras då det är det starkaste fäste man har att tillgå. Se om Katarinas hird och hushåll ovan.

Nyligen har också fru Miranda Örnklo, kronprinsessan Adrianas svägerska, förlänats ett mindre gods med underlydande gårdar utanför det tidigare avfolkade Månhella som även omfattar några mindre egendomar i staden. Här har ett tredje högkvarter börjat upprättas, nära till det magiskt laddade Månhella med sin kraftfulla Källa och klostret som grundats av S:t Ahrik själv.