Utskriftsvänlig sida

Om Nyckelns Väktare och det magiska kriget

Nivå 1

Henrik Hoffström och Theo Axner, med bidrag av Susanna Torstensson

2002, 2003, 2007, 2012, 2015


Nyckelns Väktare är ett löst sammanhållet nätverk av framför allt lärda från Thules alla folk som bekämpar Fursten på magisk väg. Ursprungligen bildades gruppen, som namnet antyder, för att försöka förstå och bruka Nyckeln, det verktyg för att upphäva Furstens svartkonster som upptäcktes vid Vitehög 1139. Dess verksamhet är dock bredare och inrymmer varjehanda studier av det övernaturliga kriget; namnet är således egentligen något missvisande.

 

Vilka är Väktarna?

Begreppet ’Nyckelns Väktare’ kan användas med lite olika betydelser. Strikt sett syftar det på de så kallade Svurna Väktarna. Dessa, en ganska liten grupp, har alla svurit en ed att, så länge kriget mot Fursten pågår, viga sina liv och sin tjänst åt den magiska kampen mot honom.

Begreppet används dock ofta i en vidare bemärkelse och innefattar då även de s k ’följeslagarna’; folk som för kortare eller längre tid arbetar med eller för Nyckelns Väktare men inte är edsvurna. Dessa innefattar dels folk med många olika egenskaper och talanger som agerar stöd och medhjälpare till de lärde, men också magiker och lärda som av ett eller annat skäl inte är redo att svära eden och viga sitt liv åt uppgiften. Många som redan är svurna till trohet till t ex en kung eller en orden har därför förblivit bland ’följeslagarna’. De edsvurna Väktarna bildar en mer permanent kärngrupp.

Väktarnas led befolkas av alla de slag, från äventyrare till dignitärer, bönder och köpmän, men det som skiljer en initierad Väktare från dem som stöder organisationen är var deras lojalitet i slutändan ligger. Det är sällsynt för riddare att svära sig till Väktarnas syfte, då deras ord och handlingar redan är svurna till jordiska herrar, först och främst sina kungar. Det finns därför självklart få som har helt svurit sig, men desto fler som med hjärta gärna hjälper de edsvurna med vad de än kan avvara av tid och resurser.

Läs mer:


Organisation

Nyckelns Väktare saknar en strikt hierarki och är en med Thules mått mätt ovanligt platt organisation. Det närmaste de har tydliga ledargestalter är dels moder Elarka, abbedissan vid Örnevalls kloster, som varit en organisatorisk och samordnande motor för gruppen, och dels änkedrottning Katarina av Arosia som är dess främsta ansikte utåt gentemot världsliga herrar och storheter.


Nyckeln

Nyckeln är det föremål Väktarna är uppbyggda omkring. Fysiskt är det en bägare, ett dvärgtillverkat kärl vid namn Aurviotr. Den återskapades vid Vitehög 1139 och är ett vapen mot Furstens kontroll över de jordmagiska källorna.

Många Ljustrogna ser Nyckeln som en helig relik och kampen mot Fursten som en helig strid, men Nyckelns Väktare har åtskilliga medlemmar och följeslagare med annan tro; såväl Solstammarna som alver och dvärgar från Thule och mer långväga allierade som människorna från Ormandia.

I kriget mot Fursten har Nyckeln varit till stor hjälp, både med att bekämpa blodsmagin, och vid försök att rena magiska kraftkällor från hans kontroll, med varierande resultat. Den har varit en nyckfull resurs, en man inte alltid vetat hur man ska hantera eller nyttja, men det har visats sig att det artefakter som kan öppna Nyckeln till nya, oanade krafter. Om de kan hittas. Flertalet Väktarexpeditioner har skickats ut på uppdrag att finna dessa ting under åren sedan de kom till Väktarnas kännedom.

Läs mer:


Det övernaturliga kriget i stort

En viktig del i kriget mellan Furstendömet och de Norra kungarikena har varit kampen om de jordmagiska Källorna. Fursten har på något sätt förmågan att dra kraft ur Källorna på avstånd, och hans tjänare har lagt ned stor möda på att få kontrollen över så många Källor som möjligt. Han har dessutom lärt sina tjänare en ny och farlig sorts magi, som visserligen är svagare än jordmagin men saknar flera av dess begränsningar. Den brukar kallas blodsmagi eftersom blod är en ständig ingrediens i dess ritualer.

Nyckeln, som skapades under märkliga omständigheter vid Vitehög sommaren 1139, har visat sig vara ett effektivt motvapen då den kan brukas för att rena en kraftkälla från Furstens inflytande. Efter krigsrådet i Vitehög lade Nyckelns väktare mycket kraft på att spåra upp och rena av Fursten kontrollerade källor. Ansträngningarna mötte med framgång och förlusten av flera Källor gjorde att Fursten tvangs minska sin användning av magi och gå över till att förlita sig på mer konventionella stridskrafter. Snart lyckades dock de Furstliga anpassa sig till det nya hotet och försvara sina kontrollerade Källor bättre, och det har blivit betydligt svårare att komma åt och rena dem.

Nyckelns Väktares första triumf var som sagt att de lyckades riva upp det nätverk av Källor som Fursten byggt upp under sin kontroll – det blev ett avbräck i hans magiska resurser som han först flera år senare tycktes ha reparerat. Under de tre första åren därefter var den magiska konflikten i allmänhet mindre synlig. Väktarna hade återtagit några Källor men annars till stor del koncentrerat sina ansträngningar på efterforskningar, för att försöka förstå Nyckelns väsen och utnyttja den bättre. En del intressanta upptäckter och framgångar har uppnåtts; bl a har man lyckats kombinera Nyckelns krafter Käril och skapa talismaner som kan häva blodsmagi.

Ett annat problem har varit den mörka spricka som under de första åren gjorde Nyckeln oberäknelig. Ranas onda ande var fängslad i Nyckeln och gav den en personlighetsklyvning som vid ett par tillfällen fick katastrofala följder – främst vid Ljunga i norra Gedanien där Nyckeln tycktes vända sig mot sin bärare. Detta tycks dock ha fått en lösning då Rana fördrevs ur Nyckeln vid Världens Ände.

Efter detta har Nyckeln kunnat användas med större säkerhet, och den var till stor hjälp vid undsättningen av Geda. Men det är fortfarande mycket man inte vet om den och dess krafter, och efter Geda har Väktarnas ansträngningar fokuserat på att försöka finna ut mer om hur dessa skall utnyttjas. Det är helt klart att långt starkare krafter än de som man hittills har sett döljer sig i den, och det är bakom den gåtan man hoppas kunna finna vägen att slutgiltigt besegra Fursten.

Viktiga upptäckter och utmaningar som engagerat Nyckelns väktare de senaste åren är återupptäckten av de magiska portaler som alverna byggde i forntiden och de Furstligas bruk av den blå elden som kan väcka upp vandöda i ett område.

Läs mer: Om det magiska kriget: nivå 2 - nytt! 2016-05-02