Utskriftsvänlig sida

Consangvinei Principis: Rödkåporna

Klara Thureson och Frida Pihl
efter material av Theo Axner och Henrik Hoffström
2009

 

Rödkåporna, eller Consangvinei Principis (Furstens blodsfränder) som är deras officiella namn, var från början en löst knuten grupp fanatiker som försökte återväcka Gholan, ledda av Nestor. Efter Furstens återkomst blev de hans mest lojala undersåtar, vars liv var dedikerade att tjäna honom och hans vilja. I utbyte mot denna lojalitet fick de kunskap om blodsmagin, en form av magi som kommer från Fursten själv och som i princip alla kan lära sig.

Rödkåporna fungerade länge endast som en magisk polis, blodsmagi kan skärma en arcurisk magiker, och som ”kanonföda” i kriget mot alliansen.
En enskild rödkåpa var utbytbar, då vem som helst kunde lära sig blodsmagi. Därför saknade den enskilda rödkåpan värde.
Många dog dessutom av blodsmagin själv, då det är en farlig balansgång att använda sig av blodsmagi.
Consangvinei Principis refereras oftast bara till som Orden.


Stormästaren

Även om Nestor var den som på sätt och vis skapade Orden har han aldrig varit dess offeciella ledare, den första stormästaren var Talan, en före detta arosisk präst som tillhörde den tidiga Gholankulten.

Praetorn är dess nuvarande ledare, efter att han tog över efter Talan 1141-42. Praetorn har också han en kyrklig bakgrund och hans namn är från början ett öknamn som anspelar på just detta, hans verkliga namn är Yann Orlin Denkow, men alla säger nu för tiden Preatorn. Han är inte bara en mycket skicklig blodsmagiker utan också väl bevandrad i alkemi, vilket har förlängt hans liv avsevärt. Dock med vissa bieffekter, vilket gör att han sällan lämnar svartstenstornets omnejd.


Consangvinei Principis idag

Efter slaget vid Geda 1142, som inte bara var en katastrof för furstendömet i stort, utan också gick hårt åt Orden, beslöts att något måste göras. Innan Geda fanns ca 300 fullvärdiga Ordersmedlemmar, direkt efteråt återstod endast knappt 100.

Även om de flesta kan behärska blodsmagi så är det ett drygt jobb att lära upp en person, och svinnet blev för stort. Många rödkåpor visade sig dessutom inte hålla måttet, mot de allierade magikern och i så pressade lägen som kriget gav upphov till. Kvalitén var helt enkelt för låg bland rödkåporna. Många hade fanatism som enda merit, och orden liknade mest ett religiöst samfund.

Efter Geda beslöt man därför att en striktare och mer effektiv organisation var av nöden.

1146 finns ca 150 fullvärdiga rödkåpor, 75 salamandrar, 200 aspiranter, ca 70 studiosus och ca 100 akolyter.


Universitetet och Fakulteten

Innan 1142 hade träningen av Ordersmedlemmar skett sporadiskt, ofta knuten till Framtidens Barn, där vem helst som ville och visade prov på fanatism kunde bli upptagen för träning. Träningen skedde under överseende av en fullvärdig medlem och liknade mycket en mästare/lärlingsrelation. Detta sätt var tidsödande, då varje Ordesmedlem endast kunde undervisa ett visst antal aspiranter, och resultatet blev mycket skiftande. Efter Geda då endast en tredjedel av alla fullvärdiga Ordensmedlemmar återstod, började genast en rektyreringskampanj. Man finkammade Margholien och det furstliga Talvala efter nya aspiranter. För att man skulle ha möjlighet att utbilda alla var man tvungen att systematisera utbildningen.

Därför skapades en ny organisation där vissa medlemmar ur Orden fick som enda uppgift att utbilda aspiranter. Denna nya organisation kallades Fakulteten, och innefattade snart att alla ur Orden fick mer specifika uppgifter. Consangvinei Prnincipis var inte längre endast en magisk polis, som skickades ut på mindre och större uppdrag för att kväsa magiska oroshärdar.

Innan 1142 hade Orden varit spridd över stora delar av furstendömet utan en central punkt utanför Svartstenstornet. Den nya organisationen knöt dock rödkåporna tätare samman, och behovet för centralisering växte.

På våren 1143 stod Universitetet färdigbyggt, placerat i Griftedal nära Svartstenstoret. En enorm stenbyggnad i form av en hexagon, med en stor innergård. Universitetet innefattar också en extern förläggning där aspiranterna bor under sina första två år, samt Salamandrarnas högkvarter.


Consangvinei Principis utbildning

Pre-1142 kunde vem som helst bli upptagen för att bli rödkåpa, och även om det officiellt inte förändrats har en mängd sållningsmoment tillkommit.
För att få bli aspirant görs först och främst flera begåvningstest, för att avgöra lämplighet.

För det andra måste man hitta någon som är beredd att betala för utbildningen. Det är ofta rika köpmän och storbönder som betalar för att få ökad status. Att betala för en aspirant som misslyckas anses däremot väldigt pinsamt, därför förhörs oftast blivande aspiranter mycket noggrant av deras blivande mecenater. Det medför också att en och samma köpman ofta betalar för flera aspiranter samtidigt, för att vara på den säkra sidan.
Den vanligaste är dock att Orden själv, eller andra högt uppsatta i den administrativa eller militära Hierarkin betalar för utbildningen, men även i de fallen utförs rigorösa tester.

Resultatet blir att bara de verkligt ambitiösa får en chans att bli aspiranter.

Utbildningens år börjar vid nyår. Första aspiranterna att påbörja sin utbildning efter nya systemet började vid nyår 1143. Blivande rödkåpor som hade kommit en bit på väg i sin utbildning redan, testades noggrant och placerades in på passande nivå.

 

Första året

Aspiranten lever i en förläggning tillsammans med andra aspiranter. Det är hårda livsvillkor och hårda överordnade, till stor del Studiosus. Lydnad är viktigt och olydnad bestraffas hårt. Konkurrens uppmuntras. Aspiranten är inte tillåten att lämna området.

”Lektioner”:

Första års aspiranten bär en grå mantel med en röd droppe på ryggen, en röd droppe på högra sidan av bröstet och furstekorset på vänstra sidan.

 

Andra året

Aspiranten lever fortfarande i förläggningar men i mindre grupper. Nu när de svagare har sållats fokuseras det på att lära aspiranterna lojalitet mot varandra och att arbeta i grupp. Mycket tid läggs på att indoktrinera Furstens makt och härlighet. Aspiranten är inte tillåten att lämna området.

”Lektioner”:

Andraårsaspiranten bär en grå mantel med två röda droppar på ryggen, den ena ovanför den andra, två röda droppar på högra sidan av bröstet, också ovanför varandra och furstekorset på vänstra sidan.

Tredje och fjärde året

Aspiranterna är inte längre aspiranter utan flyttas från förläggningarna till Universitetet, eller väljer att bli en Salamander och flyttar då till deras Högkvarter. Väljer aspiranten att fortsätta till Fakulteten blir denne Studiosus, om aspiranten vill bli Salamander blir denne Akolyt. Den kortaste tiden som Studiosus är 4 år. Det vanliga är 5-7 år, alltså ytterligare 2-4 års studier efter aspirant för att bli fullvärdig rödkåpa. För Akolyt är tiden 1-3 år. Fortfarande läggs mycket tid på att indoktrinera Furstens makt och härlighet. Nu börjas den magiska utbildningen.

 

Studiosus

Studiosus tilldelas också en mentor, en färdig Broder/Syster. Studiosus är tillåten att lämna området i sällskap med sin mentor.

Studiosus bär en svart mantel med röda kanter och furstekorset på bröstets vänstra sida.

 

Akolyt

Akolyterna är blivande Salamandrar. Deras utbildning kommer att beskrivas närmare i en kommande artikel.


Utbildningens avslutning

Studiosus’s utbildning avslutas när dennes mentor och en Broder/Syster till anser denne nog skicklig för att genomföra ”Furstedopet”, ett mycket svårt och krävande examensprov. Det är ovanligt att en Broder/Syster klarar sin utbildning på fyra år, men det är den minimala tiden för att få försöka med Furstedopet. Efter provet så får Studiosus rätten att bära den röda manteln och titeln Broder/Syster. En del bröder och systrar väljer också att här ta ett nytt namn.

Akolytens utbildning avslutas också med ett prov, men inte lika fokuserat på blodsmagi utan mer på fysisk styrka, listighet och strategisk förmåga. En fullvärdig salamander kan dock fortsätta sina studier inom blodsmagi och så småningom ta furstedopet och på så vis få samma status som en ut fakulteten. Detta händer dock mycket sällan.

Ordens nivåer och titlar
Aspirant Första- eller andraårselev
Studiosus / Akolyt Student från tredje året och uppåt
Broder / Syster Fullvärdiga Rödkåpor och Salamandrar
Prior Rödkåpa av högre rang
Mästare Överhuvud för en institution
Stormästare Ordens överhuvud

Institutionerna

Fakulteten är samlingsnamn för den lärda delen av Consangvinei Principis, och är uppdelad i olika institutioner. Dessa har specialiserat sig inom olikaämnen, en broder/syster från Asylum har andra blodmagiska talanger än en broder/syster från magiska polisen.

 

Salamandrarna

Salamandrarna är den väpnade grenen av Consangvinei Principis och är egentligen fristående från Fakulteten, men av administrativa orsaker räknas de en då som en institution.

Deras primära uppgift är att skydda (i första hand) ordensmedlemmar och utgör väpnad förstärkning vid uppdrag. Att det finns en sådan och att man inte bara lånar in soldater från andra håll har politiska skäl. Praetorn ville ha en (liten) styrka han hade mer direkt kontroll över.

Salamandrarna är inte lika skickliga blodsmagiker som rödkåporna, men de kan vissa ritualer och är mer bevandrade med det ockulta än en vanlig soldat.

Salamandrarnas Mästare kallar sig Sarian och är liksom Talan en veteran från den för-Furstliga Gholankulten, men han har förblivit funktionell och är kvar på posten. Han lär ursprungligen ha varit en riddare från Arosia men nästan ingen vet hans gamla namn.

 

Institutum Asylum

Medlemmarna från institutionen kallas custoder (väktare, bevarare) och annses ofta vara de mest korrupta och hänsynslösa av alla ur Orden.

Asylum är den del av fakulteten som ”tar hand om” och forskar på brända rödkåpor. De huserar i en av universitetets flyglar, som har fått smeknamnet Buren och är ökänt inom Consangvinei Principis. Det är de flesta rödkåpors stora skräck att hamna där.

Asylum innefattar ca 25 rödkåpor. Alla Aspiranter måste tjänstgöra på Asylum, dels för att det kräver en stor arbetsstyrka att underhålla, dels för att det anses vara en nyttig läxa för aspiranterna att lära. Att visa vad som kan ske om man inte är försiktig.

 

Institutum Exploratoris

Institutionen för magisk forskning, kallas i dagligt tal bara för Exploratum eller Exploratoris. Medlemmarna av institutionen kallas Exporatorer
Har specialiserat sig på forskning av ”döda” ting. Både döda som i avlidna och döda som i till exempel en artefakt.

Har förutom sin flygel på Universitetet också tillgång till Arkivet, som är den samling av magiska föremål som finns i Svartstenstornet och vaktas av Draken.

Institutionen innefattar ca 30 rödkåpor.

 

Institutum Indagatoris

Medlemmarna från denna institution kallas indagatorer ("spårhundar").

Institutionens primära syfte är att finna och testa kandidater för att bli rödkåpor, samt att testa deras begåvning och sålla fram arterioler. De forskar även på arterioler (se vidare under Blodsmagi) och hur man upptäcker dem. De har också ett starkt samarbete med Framtidens Barn.

Detta är den minsta institutionen med ca 15 rödkåpor.

 

Institutum Venatoris

Medlemmarna från denna institution kallas venatorer ("jägare") och fungerar som en magisk polis och deras huvudsakliga syfte är att hålla ordning bland de arcuriska magikerna. De används också mot fientliga arcuriska magiker, och mot jordmagiska hot i allmänhet.

Venatorerna är kanske den mest ursprungliga delen av Consangvinei Principis, och på många sätt den mest fruktade. De har specialiserat sig på att skärma arcuriska magiker, och att bryta igenom jordmagi.

Här återfinns i princip alla arterioler. Det är också den största institutionen med ca 50 rödkåpor.

Venatorerna är dit de flesta aspiranter och studiosus drömmer om att hamna, det är den institution som har högst inofficiell status och som får mest aktning av utomstående.

 

Institutum Administrationis

Kallas oftast bara för Administrationen och dess medlemmar kallas klerker.

Administrationen har som två största uppgifter att överse utbildningen av aspiranter och studiosus (även om alla institutioner bidrar med lärare, så har administrationen det slutgiltiga ansvaret och samordnar hela utbildningen). Deras andra huvudsakliga uppgift är att delegera Praetorns order.

Klerker och har inofficiellt låg status, det anses helt enkelt inte så fint att vara en Klerk. Trotts detta har de en stor inofficiell makt, då de både styr utbildningen och indirekt bestämmer vem som skall göra vad inom Consangvinei Principis.

Innefattar ca 35 rödkåpor och samtliga studiosi måste tjänstgöra här.


Orden och Kollegiet

Fakultetens arcuriska motsvarighet är Kollegiet, Collegium Arcurum Principis . Officiellt samarbetar dess i vått och torrt. Sanningen är något mer ansträngd. Fakulteten ser på Kollegiet med stor misstänksamhet och misstro, då de inte är lika hårt knutna till Fursten.

Kollegiet i sin tur ogillar Fakulteten, och framför allt venatorerna, då de har makt att skärma dem från kraften och på så vis oskadliggöra dem.

Många arcuriska magiker ser också ned på blodsmagiker som inte är ”riktiga” magiker och saknar deras särskilda begåvning.