Utskriftsvänlig sida

Kort om Gedaniens styre och samhälle

Theo Axner, 2015
Kung Imrar IX

Kung och råd

 

Monarkin

 

Riksrådet


Ständerna

 

Två riddare

Frälset: krigarklassen

 

Högfrälset: slotts- och länsherrar

Kyrkan

  • Kyrkans viktigaste roll i riket är dess stora ideologiska makt. Den är den högsta etiska och ideologiska auktoriteten, och den ingår i en internationell struktur. Man kan se kyrkan som en sorts FN för de Ljustrogna länderna. Kyrkan och särskilt klostren spelar en viktig roll som centra för (lokal) lärdom och läkekunnande.
  • Kyrkan äger mycket jord och har därmed också världslig makt. De många kyrkliga egendomarna är dock knutna till särskilda kloster, församlingar etc och inte centralt kontrollerade.
  • Särskilt ärkematriarken, som är kyrkligt överhuvud för Gedas ärkestift (som omfattar Gedanien, Talvala och formellt sett även Margholien) är vid sidan om sitt andliga ämbete också en fullt ut världslig länsherre med ett slottslän och militära plikter. Dessa fullgör hon via ombud.

Städer och borgare

  • Städer är centra för handel och hantverk och därmed för en viktig del av rikets ekonomi. De är också administrativa och kyrkliga centra.
  • Städerna är ganska självständigt styrda och lyder alla direkt under monarken (även de som ligger inom ett slottslän), men de har inte något större politiskt inflytande utanför sin egen sfär.
 

Bönder

  • Gedaniens bönder har en stark ställning jämfört med i klassiskt "feodala" riken. Omkring hälften av dem äger sin egen jord och betalar skatt för den, andra är landbönder (arrendatorer) under någon frälseperson, kyrkan eller kronan och betalar arrende i stället för skatt. De kan vräkas från gårdarna de brukar men oftast kan de gå i arv i generationer. Landborna och de självägande har samma rättsliga ställning.
  • Det finns inget permanent parlament eller riksdag, men landsting kallas ofta samman när viktiga beslut behöver förankras bland allmogen. Somliga beslut, t ex att kalla ut bondehärar, måste av tradition bekräftas av bondeförsamlingar i de olika folklanden.
Gedanska bondesoldater mönstras under ledning av lagkvinnan

 

Egendomslösa

  • De som inte förfogar över någon fast egendom är en bred klass: allt från anställda tjänare och krigsfolk hos frälset eller i städer, tiggarmunkar, kringresande hantverkare och försäljare, legohjon (tillfälligt anställda arbetare på landsbygden) till lösdrivare och tiggare. De är alla utestängda från det mesta av det politiska livet.
  • Lokalsamhällena har enligt lagen ansvar för att ta hand om sina fattiga. Det fungerar olika bra på olika håll.
  • Det finns inga livegna eller trälar i Gedanien. Träldomen avskaffades för ett par generationer sedan.

Lag och rätt


Pengar och handel