Utskriftsvänlig sida

ReglerLajvvett

De ”regler” som alltid är viktigast på ett lajv är de som handlar om hur man ska agera och förhålla sig till andra deltagare på lajvet.

 

Spela generöst

En viktig del av gott lajvvett enligt vår mening är att man till viss del agerar för att ge en bra upplevelse åt andra. För att göra det behöver man vara uppmärksam på de andra spelarnas signaler. Ofta går det att se vad en spelare vill att en situation ska leda till. Om motspelaren vill "vinna" så låt dem. Försöker de skrämmas, så bli rädd. Vill de bli arga, så mucka gräl. Vad vi menar är att man ska vara uppmärksam på hur de andra spelarna reagerar på det ens roll gör. Verkar de trivas, kör på; om inte, så sluta. Enkelt uttryckt: se till att dina medspelare har minst lika kul som du.

 

Verbalt och fysiskt våld och förtryck

Omvänt är det viktigt att vara uppmärksam på hur andra uppfattar det man gör och inte utsätta någon för något denne (alltså spelaren bakom rollen) tycker är otrevligt.

En del roller på Fristad kan tänkas råka ut för olika sorters otrevlig eller nedlåtande behandling eller bemötanden, även om det inte kommer att vara ett dominerande inslag på lajvet. Vi vill att våra deltagare ska kunna spela ut starka och intensiva scener men känna sig trygga i vad som är OK och säkert spel.

Grundprincipen är att i varje situation där en karaktär utövar makt eller övervåld mot någon annan har den som befinner sig i överläget ett stort ansvar för att vara lyhörd för hur hens ”offer” reagerar och uppfattar spelet.

Som offer/i underläge kan du i din tur ge förövaren "regi" genom hur du reagerar. Genom att streta emot verbalt eller fysiskt kan du signalera att du vill trappa upp scenen; omvänt kan du signalera att du vill trappa ned eller dra dig ur genom att bli tyst och passiv. Ett annat bra sätt att trappa upp en scen är den så kallade "regeln om inte". Om du i roll säger t ex, "Åh nej, öppna absolut inte min väska!" men utan något off-kommando, så är det en signal till motspelaren att göra just det. På det sättet kan en scen också "regisseras" ur underläge.

Som en säkerhetsventil finns de två off-kommandon som kan användas för att trappa ned eller bryta spelet (se Spelbrott nedan). I de allra flesta fall bör de dock inte behövas.

Om man har möjlighet är det alltid bra att diskutera i förväg med andra deltagare om hur långt man kan gå i just deras fall. Särskilt handgripligheter bör undvikas om man just inte känner varandra väl eller har pratat igenom saken före spelet.

 

Fångenskap

Det kan hända att roller blir tillfångatagna. Den som har en fånge har ansvaret för att fångens spelare inte får en tråkig eller obehaglig upplevelse. Här följer en serie riktlinjer för detta:

 

Spelbrott och stoppord

(Notis: Det här avsnittet har omarbetats en del sedan våra tidigare lajvregler.)

Som en säkerhetsventil för att göra spelet tryggare och hantera situationer som går utanför spelets ramar har vi ett litet antal Off-kommandon som kan uttalas för att hejda eller styra spelet.

"Skarpt" används som allmänt kodord för "det jag pratar om nu är på riktigt, utanför lajvet". Det används fr a för handfasta akuta situationer, men kan också användas för att signalera mer subtila problem. Exempel på hur ordet används:

Hold: I en akut situation där spelet måste brytas, till exempel om någon blivit skadad eller är på väg att skada sig, utropar man ”hold”. Spelet avstannar då tills avbrottet klarats upp, varpå man sätter igång igen. Ett sådant avbrott behöver inte nödvändigtvis involvera alla inom hörhåll (ju mer diskret man är, desto bättre), men det måste vara tydligt för alla inblandade när spelavbrottet börjar och slutar.

 

Erika

Trygghet

Som diskuterats på diverse sociala medier den senaste tiden är lajvhobbyn, liksom samhället i övrigt, tyvärr inte fri från sexuella övergrepp och övertramp. Såvitt vi vet har inget sådant skett i anslutning till något av våra lajv och vi har lyxen att ha bra deltagare som vi kan lita på. Likväl är det viktigt att vara beredd och vi kommer att göra allt för att Thule-lajven fortsätter vara ett tryggt utrymme för alla våra deltagare.

Förutom huvudarrangörerna själva kommer vår hjälparrangör Erika Westberg också att agera "trygghetsvärd" på lajvet. Om du under helgen upplever någon situation eller någon annan deltagare som obehaglig eller besvärande kan du alltid vända dig till henne..

 

Alkohol

Vi har generellt en restriktiv hållning till alkohol på lajv i Thule-kampanjen. På Fristad gäller följande:

Det är tillåtet att ta med och dricka alkoholhaltig måltidsdryck med måtta. Det är dock förbjudet att bli märkbart onykter. Skulle någon bryta mot detta och berusa sig förbehåller arrangemanget sig rätten att avvisa vederbörande från området. Arrangemanget kommer inte att hålla med någon dryck starkare än lättöl.

 

Föremål på avvägar

Om din roll kommit över, fått, lånat eller stulit något under spelet som inte tillhör dig skall det förstås återställas efteråt. Om du känner till ägaren så lämna helt enkelt saken ifråga till henom. Annars lämnar du sakerna till arrangörerna. Vi kommer att upprätta en plats för kvarglömda saker och annat utan känd ägare så kan du också hitta egna borttappade effekter.


Strid, skador och läkning

På olika lajv i kampanjen används antingen blankvapen eller boffervapen. Fristad kommer att använda sig av boffervapen, vilket också innebär att improviserade strider kan förekomma.

Fristad är inte ett lajv som kommer att präglas av stora inslag av väpnat handgemäng, men vissa intriger kan möjligen komma att leda till våldsamma scener och därför behövs regler för att hantera det.

På några tidigare lajv som haft mer fokus på strid har vi använt oss av betydligt mer ingående stridsregler. Eftersom strid inte är i fokus på Fristad har vi valt att använda oss av de betydligt förenklade regler som tidigare användes på Den svarta nyckeln.

Det viktigaste att tänka på när det gäller strid på Thulelajv är att striden i första hand är en dramatisk och ödesmättad scen som spelas ut mellan de inblandade rollerna, inte en tävling i vem som kan slå in flest träffar med boffervapen. I en välspelad och snygg strid är alla vinnare oavsett vem som faller eller tvingas vika. Även de som är åskådare får en bättre upplevelse ju mer energi och omtanke som läggs på spelet av striden. Denna syn på lajvstrid ligger också till grund för de rent tekniska spelregler vi har för striderna; de grundas på rollspelande snarare än poängräkning. De innehåller också få strikta regler men desto fler riktlinjer och uppmaningar för rollspelet.

 

Off-krav på vapen och rustningar

Alla deltagare ansvarar för att deras vapen, rustningar och sköldar är konstruerade på ett sådant sätt att de kan användas säkert utan risk för skada hos andra deltagare eller på utrustning. Arrangörerna genomför en kontroll av detta före lajvet. Ej godkänd utrustning får inte användas på lajvet.

Pilbågar får inte ha större dragkraft än 25 pund. En pil ska ha en så pass stor "spets" att den inte riskerar att tränga in i ett öga. 4 cm är en bra minimidiameter.

Stötvapen måste vara byggda för att stöta med och ha en säker och mjuk spets.

Vapen som används ska även passa in i de ”kulturella” ramar som satts upp, dvs de ska passa in i världen.  För Drakfåglar och andra infödda margholier gäller t ex den här artikeln: Vapen, rustning och stridsdräkt i Furstendömet: infödda margholier

 

Säkerhet i strid

Som vi redan sagt är det av vikt att du tar det för­siktigt när du slåss. Det idealiska slaget är det som träf­far rent men inte hårt.

Det är förbjudet att slå mot huvud, skrev och händer eftersom ett hugg mot någon av dessa kroppsdelar lätt kan leda till verkliga skador

Använd sunt förnuft; strid skall inte utkämpas på platser som innebär stor risk för olyckor dvs där marken gör det lätt att snubbla eller halka, där det är risk för farliga fall. Inte heller bör man slåss nära  öppen eld eller angripa motståndare som har facklor eller lyktor i händerna. Använd rollspel för att ge motståndaren den tid som behövs för att göra striden säker genom att flytta sig till en lämpligare plats, lägga ifrån sig farliga föremål.. Det är också bättre att låta motståndaren fly än att fäkta på en illa vald och osäker plats.

Om en strid verkar bli farlig på allvar eller om någon blir skadad ska givetvis striden hejdas. Se avsnittet om Spelbrott ovan.

 

Att rollspela strid

Det system vi använder för att hantera skador bygger i första hand på rollspelande. I princip innebär det att det är upp till dig att, utifrån vilket vapen du blev träffad av och hur rent (inte hårt) träffen tog avgöra hur skadad du blir med hänsyn till den rustning du bär.

Eftersom vi vet att alla människor har olika uppfattning om saker och ting, och eftersom alla inte är experter på strid, vapen, rustningar och skador så har vi  skrivit en serie enkla regler som skall underlätta för deltagarna att spela ut striden. Spela generöst även i striden, det är aldrig fel att bjuda på sig själv och utgå från att enstaka misstag är just misstag i stridens hetta.

Det kan tyckas paradoxalt att ha regler i ett system som skall bygga på rollspel, men av dyrköpt erfarenhet vet vi att tydliga regler är en utmärkt grund att stå på samtidigt som de förebygger missbruk och missförstånd.

En bra, ren träff är en genomsnittsträff från vapnet; det är vad man får när vapnet används på rätt sätt och träffar rätt. En sådan träff leder oftast till en allvarlig skada.

Motsatsen till en bra träff är den dåliga träffen som bara nuddar delvis, har blivit parerad eller på annat sätt förlorat sin kraft. Dylika träffar leder på sin höjd till blessyrer.

 

Vapen och rustning

Vi skiljer i det här förenklade systemet på följande klasser av vapen:

Rustningar ger en varierande grad av skydd mot olika vapen. Hur mycket skydd en rustning ger mot ett visst angrepp är en komplicerade fråga som vi valt att förenkla så mycket som möjligt på Fristad.

Som tung rustning räknas brynjor, tjocka gambesoner/tygpansar, brigandiner och plåtrustning.  De skyddar helt mot träffar från enhandsvapen och improviserade vapen men ger inget eller dåligt skydd mot tvåhandsvapen och skäktor från armborst. För att rustning skall skydda mot närstridsanfall måste bäraren också ha hjälm. Om man t ex bär brynja utan något skydd på huvudet skyddar den alltså bara mot pilar.

Som lätt rustning räknas läderrustningar och tunna vapentröjor/gambesoner. Dessa skyddar mot improviserade vapen, om bäraren också har något skydd på huvudet, men ger inget skydd alls mot andra vapen. 

 

Fula knep

 

Anfall bakifrån

Om du lyckas smyga dig på en person är det möjligt att nedgöra denne med ett enda väl placerat hugg, oavsett om du har ett "riktigt" eller ett improviserat vapen. Detta fungerar hur mycket rustning offret än har eftersom även den bästa rustning har glipor.

Dock måste slaget vara riktat mot en svag punkt i rustningen även om det inte tar perfekt i en blotta (att träffa blottor är svårt pga boffervapnens konstruktion).

 

Knock

Om du vill oskadliggöra någon utan att skada eller dräpa vederbörande så ageras detta genom att du slår ett överraskande, markerat slag mot offrets huvud, nacke eller rygg. Offret blir då slagen red- och medvetslös och förblir så en bra stund. Anpassa rollspelet av detta till situationen. 

Obs: den här sortens ”knockning” behöver inte nödvändigtvis föreställa att man slår ned offret med ett slag. Det symboliserar att man övermannar sin oförberedde fiende med icke-dödligt våld.

 

Skador och läkning

Medeltida vapen kunde åstadkomma fruktansvärda skador, särskilt när de träffade oskyddade kroppsdelar. Kvarlevorna från Visby och Towton bär stum vittnesbörd om den brutalitet som präglade en medeltida strid. Även de som inte dog direkt av sina skador blev ofta lemlästade eller vanställda. Spjut, svärd och dolkar kunde orsaka djupa sticksår, eggvapen högg upp gapande sår och trängde djupt in i eller t. o. m. igenom kroppens olika ben.  En pil som träffade trängde antingen in eller helt igenom den skadade kroppsdelen och satt alltså kvar i offret på ett mycket smärtsamt sätt.

Allvarliga skador är alltså regeln, inte undantaget, om man inte bär rustning som skyddar kroppen. Den oskyddade kämpen blir m a o i allmänhet nedgjord av den första ordentliga träffen hen drabbas av. Om du blir skadad i strid på Fristad kommer du att lida av sviterna av skadan hela lajvet.

Skador behöver tas om hand och vårdas så snart som möjligt. Ju allvarligare skada dessto mer vård krävs. Skadevård är ännu ett moment som är värt att rollspelas så fullt ut som möjligt. Bandage bör läggas så nära kroppen som möjligt, utanpå kläderna gör de föga nytta. Skall man sy så behöver man komma åt skadan osv.

Naturligvis agerar man ut skadevården lyhört så att den som inte vill vara med om av bli avklädd slipper det.

 

Död

En roll dödas antingen genom en markerad nådastöt t ex att skära halsen av henne. Nådastötar kan enbart utföras mot roller som inte förmår värja sig eller är medvetslösa.

En roll som blivit allvarligt sårad i strid kan också välja att dö av sina skador. Detta är ett fritt val som är upp till deltagaren.

Att döda en roll på ett lajv  är en komplicerad handllign full av motsägelser. Man bör tänka på att dör en roll så riskerar också en bit av sagan att dö. M a o kan lajvet som helhet bli sämre av att en roll försvinner. Men rätt spelat så kan en rolls död också bli en laddad och värdefull del av sagan.  Tänk därför igenom saken innan du dödar en annan roll eller låter din egen roll dö.

Övriga spelregler

 

Magi

Det kommer inte att förekomma mycket magi på Fristad och den som förekommer kommer mestadels att vara ritualmagi och inte ha riktade effekter mot någon enskild individ. I dessa fall kommer det inte att bli några problem med att veta vad som händer. Om du är målet för någon ritual kommer magikern att informera dig om vad som hänt och hur du skall rollspela det.

Vissa roller, framför allt andar och andra väsen, kan dock tänkas ha någon form av direktverkande förmågor. Alla sådana kräver att man har ögonkontakt med sitt offer. Om någon ser dig i ögonen och gör följande gest:

...så gör som hen säger. Observera alltså att man måste ha ögonkontakt med ett offer för att kunna drabba denne med riktade magiska effekter.

Detta är allmänt känt i Terra Cognita, så det är helt OK att försöka undvika att se suspekta figurer i ögonen. Tyvärr så anses det, precis som i verkligheten, synnerligen oar­tigt. Att vägra att se någon i ögon är sålunda ett ut­märkt sätt att deklarera ogillande. Detta leder till följande dilemma när man har med t ex väsen att göra: se dem inte i ögonen då kan de få makt över dig; men förolämpa dem inte - då kan det gå dig illa. Sålunda finns det inget säkert sätt att undvika problem, förutom att undvika väsen (vilket är den rekommenderade metoden).

 

Droger

Det kan komma att användas två sorters droger på lajvet. Alla representeras av någon starksmakande krydda i överdriven mängd.
 
Sömnmedel representeras av socker. Effekten är att din roll efter några minuter faller ihop medvetslös. Effekten varar så länge det är lämpligt, men minst i 30 minuter. Om någon t ex drogar dig och sedan börjar släpa iväg dig någonstans är kan det vara lämpligt att vakna till en stund efter att ni har kommit fram. Ett annat exempel är om någon drogar en vaktpost; då kan det vara lämpligt att vara utslagen tills någon hittar en sovande på sin post.

Giftrepresenteras av salt. Blir man förgiftad blir man mycket sjuk och kan inte göra mycket mer än att vrida sig i plågor tills man får motgift. Därefter måste man vila under resten av samma speldag. Man dör inte av gift såvida det inte är en överenskommen intrig.

Om du skulle bli förgiftad redan på fredagen så fråga arrangörerna om huruvida din roll fortfarande kommer att lida av sviter av förgiftningen under lördagen.

Utrustningskrav

Grundprincipen vad gäller utrustning är att ingen ska behöva drabbas av off-moment (dvs saker som inte hör till spelet) i onödan under speltiden. Alla Off-föremål ska hållas ur sikte - har du med dig sådant är det ditt ansvar att ingen annan störs av dem. Behållare som innehåller off-föremål ska vara diskret märkta med den traditionella Offlajv-runan (se bilden).

Dräkt och utrustning skall gå i rätt stil för det land, folk eller kultur som din roll tillhör. Det är viktigare att kläder och utrustning passar in stilmässigt än vilka material och med vilka metoder de är tillverkade av, även om vi rekommenderar historiska material då de är mest funktionella. Dräktskick för de olika kulturerna finns beskrivet i en serie artiklar på hemsidan. Det kommer även att komma upp mer specifika anvisningar för olika grupperingar inför lajvet.

Även om det inte är ett krav att allt ska vara tillverkat i historiska medeltida material, ska surrogat vara valda så att de åtminstone liknar vad de ska föreställa. Två undantag är dock glasögon och vanliga skor/kängor, dessa är OK så länge de ser någotsånär vettiga ut.