Utskriftsvänlig sida

Om den Furstliga förvaltningen och ämbetsverken

Theo Axner
2010

Här följer en kortfattad och förhoppningsvis tydliggörande sammanfattning över hur Furstendömet Margholiens förvaltning och riksorganisation ser ut i grova drag.

Fursten är rikets enväldige härskare men styr riket genom ett antal huvudsakliga ämbetsverk. Den huvudsakliga arkitekten bakom denna ämbetsförvaltning, som vuxit fram gradvis, är Förste Minister Egil Örnkloo.

De främsta övergripande ämbetsverken eller ”råden” är:

 • Krigsrådet: förvaltar armén och flottan.
 • Lärdomsrådet: innefattar både den kyrkliga ledningen, Kollegiet, Rödkåporna och all forskning, magisk såväl som världslig,
 • Rättsrådet: överinser rättsväsendet och domstolarna.
 • Ministeriet: i princip allt annat. Förvaltning, ekonomi, inrikes och utrikes politik. Ministeriet intar en särställning bland ämbetsverken.

Vid sidan om dessa finns några mer speciella och halvofficiella institutioner med mycket makt.


Beskrivning av ämbetsverken

 

Krigsrådet

General
Voorlaugr
Generalmajor
Järv
Generalmajor
Severa
Kapten
Morlaug
 
 
Sarian
 

Krigsrådet är en sorts central generalstab som samordnar Furstens befallningar och utvecklar dem till mer detaljerade krigsplaner. Den har en kollegial organisation, dvs dess beslutanderätt utövas av råden gemensamt och under gemensamt ansvar. Det har en något skiftande sammansättning, men de högsta befälhavarna ingår i det. Krigsrådet leds av en ordförande, en post som roteras mellan de högsta befälhavarna. För närvarande är general Voorlaugr krigsrådsordförande.

De främsta medlemmarna i Krigsrådet är:

 • General Voorlaugr, överbefälhavare i Thule och chef för I Legionen
 • General Felicia, överbefälhavare i Talvala och chef för II Legionen
 • Generalmajor Severa, chef för Svartstenslegionen
 • Amiral Scylla Draanca, chef för flottan
 • Generalmajor Kraly, chef för III Legionen (numera underordnad II)
 • Generalmajor Järv, chef för IV Legionen (numera underordnad I)
 • Kapten Morlaug, chef för Domedagsgardet
 • Sarian, Salamandrarnas Mästare

Fursten själv är högsta befälhavare för alla rikets väpnade styrkor. De närmast underställda är de som för befälet i praktiken. År 1147 är dessa:

 • General Voorlaugr är överbefälhavare i Thule.
 • General Felicia är överbefälhavare i Talvala och Österlandet.
 • Amiral Draanca har befälet över de samlade sjöstyrkorna.

 

Nestor Praetorn

Lärdomsrådet

Lärdomsrådet har liksom krigsrådet en kollegial organisation. Här ingår ledningen för Collegium Arcurum Principis (Kollegiet), Consangvinei Principis (Rödkåporna) samt för kyrka och forskning.  Nuvarande ordförande för Lärdomsrådet är Nestor, med Praetorn som hans vice. Då Nestor reser omkring mycket är Praetorn den som ofta agerat ordförande.

 

Rättsrådet

Rättsrådet har av skäl som kommer att framgå en något begränsad roll att spela. Dess uppgift är att överinse rättskipningen i riket, samla och bevara rättegångsprotokoll och bereda lagförslag. Rättsrådets ordförande är rikets drots, frijarl Vigdis Grane. Hon fungerar också som högsta rättsvårdare och domare.

Vid sidan om Rättsrådet finns Tornnämnden, en specialdomstol för extraordinära mål som lyder direkt under Fursten.

 

Ministeriet

Förste minister
Egil Örnkloo

Ministeriet är det största av ämbetsverken och intar en nyckelroll bland dem eftersom det samordnar rådens verksamhet och, framför allt, ansvarar för att bevilja och tillföra dem resurser. Det har också en striktare hierarkisk styrning. Över hela Ministeriet styr Förste Ministern, Egil Örnklo. Under honom och hans personliga stab är Ministeriet delat i två ämbetsverk:

 • Kansliet har hand om utrikesärenden, allmän expediering och administration. Det leds av en kansler.
 • Skattkammaren har hand om ekonomi och finanser. Det leds av en skattmästare.

 

 


Övriga

Vid sidan om de officiella ämbetsverken finns några mer eller mindre officiella institutioner som också har mycket makt.

 

Cornelia
Rana

Vakande Ögat

Furstens fruktade hemliga polis, som arbetar i det fördolda för att upprätthålla hans myndighet mot framför allt inre fiender, står vid sidan av såväl Rättsrådet som Ministeriet. Det sistnämnda förser Ögat med åtminstone en del av dess resurser men har ingen full insyn i dess verksamhet. Ögats chef, Cornelia, ansvarar direkt inför Fursten.

 

Inre rådet

Detta är inte så mycket en fast organisation som en beteckning på de som står Fursten allra närmast och har hans öra. De flesta av dem har också poster i några av de tidigare nämnda ämbetsverken, men andra, till exempel Rana, har ingen uppenbar formell position.