Om händelserna på Stormfåglar och deras följder


Som ett komplement till mötesprotokollet och de andra dokumenten följer här några kommentarer om vad mötet i Hällbro fått för följder i Thule.

 

Alliansen och krigsplanerna

Den enskilt viktigaste, om än kanske inte mest uppenbara, konsekvensen av mötet i Hällbro var att alliansen faktiskt började fungera och dess olika folk samarbeta ordentligt. Många gamla misshälligheter lades åt sidan och alla inblandade blev medvetna om situationens allvar. Alliansens nyfunna enighet har redan gjort den till en väsentligt mycket farligare fiende för Fursten. Hans plan att genom sin invasion av Sunnanslätt våren 1141 slå in en kil mellan de allierade och få belägringen av Draakhem att bryta samman hade med all sannolikhet lyckats om alliansen fortsatt att fungera lika svagt som före mötet i Hällbro.

Mer konkret var det de planer som började dras upp här - jämte de diplomatiska vinsterna, se nedan - som legat till grund för den till slut framgångsrika belägringen och återerövringen av Draakhem.

 

De Fria Skepparna och piratplågan

Det mest spektakulära som skedde vid mötet var kanske de Fria Skepparnas avhopp till alliansen. I och med detta hade alliansen - i första hand Gedanien - skaffat sig en potentiellt kraftfull om än oberäknelig allierad till sjöss. De Fria Skepparna fick sedermera med sig flera av de pirater på Innanhavet som dittills tjänat Fursten eller bara sig själva; olyckligtvis kom de mycket snabbt att bli inblandade i inbördes strider mot sina andra kolleger. Likväl lättade piratplågan märkbart under hösten 1140, och våren 1141 har de Fria Skepparna gjort goda insatser till stöd för alliansens flotta.

 

Andra diplomatiska överenskommelser

Både Sunnanslätt och Arosia slöt långtgående avtal med Nordenbund om lån av pengar, skepp och folk för den fortsatta krigsinsatsen (se protokollet för detaljer). Detta medförde att båda rikena kraftigt ökat sin likviditet och resursstyrka på kort sikt. På längre sikt lär det här bli rejält kostsamt, men desperata situationer kan kräva desperata åtgärder.

Det gotmaritiska sändebudets oväntade helomvändning fick en del mer eller mindre intressanta följder. Fader Olaus följde med den gedanska delegationen till deras hemland och tillbringade vinterhalvåret där. Inledningsvis visade han stor entusiasm för alliansens sak och tycktes ivrig att verka för att få med Gotmar på deras sida, men det blev inte mycket av detta. Somligt tyder på att Olaus utsatts för påtryckningar eller rentav utpressning från Furstligt håll. Vintern 1140-41 skickades han tillbaka till Gotmar åtföljd av gedanska kunskapare.

Slagbjörnsordens sändebud, riddarsyster Vendela, var däremot allt annat än imponerad av alliansen, vilket framgår av hennes berättelse. Dessutom var hon rasande över den bristande respekt hon ansåg sig ha blivit bemött med. Om alliansen än inte dragit på sig hela Slagbjörnsordens eviga fiendskap har den i alla fall Vendelas. Vilket med tiden kan komma att betyda något, det med - Vendela är på väg upp mot höga och inflytelserika poster i Orden.

 

Nyckeln och de övernaturliga planerna

Under mötet framkom en del om de magiska turerna i kriget som dittills inte varit så välkänt. De ledande i alliansen har nu klart för sig att Fursten utnyttjar jordens magiska kraftkällor för sina egna svartkonster och att Nyckeln är ett vapen som, rätt använt, kan bryta hans grepp om källorna och därigenom hans trollkraft. En löst sammanhållen grupp av lärda från flera folk, Nyckelns Väktare, koncentrerar sina ansträngningar på att försöka finna ut mer om hur Nyckeln ska användas.

Här har flera framsteg gjorts, men på det här området har alliansen betydligt längre väg att gå vad gäller hur samarbetet fungerar. Ännu präglas framskridandet av mycken osäkerhet, misstänksamhet och försiktighet - något som på sikt kan försvåra möjligheterna att komma någon vart. Något genombrott liknande det för alliansens samarbete i det jordnära kriget skedde inte på det magiska området vid Hällbro möte.

Likväl hade flera frågor väckts som kommit att sysselsätta Nyckelns väktare för lång tid framåt. Vad var det egentligen som gick fel vid den misslyckade expeditionen i Gedanien? Hur ska man stärka de rena källorna och på nytt rena de besudlade? Flera expeditioner för de här ändamålen har planerats och, säkerligen, också genomförts. Hur det hela har avlöpt är dock ännu inte känt.