uv

En shaman av Älgstammen

Den tredje grupperingen som har en viktig del i expeditionen, och upptäckterna som låg till grund för den, är Solstammarnas utsända.

Solstammarna är ett primitivt men fredligt mänskligt nomadfolk som mestadels lever i gränsmarkerna mellan människornas och alvernas områden i Thule – i Västmarkerna, västra Högmark och Arosia samt norra Gautrike. Den största av de tolv stammarna, Björnstammen, har slutit sig till Alliansen mot Fursten och deras shamaner har haft ett nära samarbete med Nyckelns Väktare. Även Älgstammen och några andra av de mindre stammarna som kommit mellan de Furstliga och de allierade har drivits mot det allierade lägret.

Solstammarnas samarbete med Väktarna har varit viktigt inte minst då de vet mer än några andra i Thule om de magiska väsen som de själva kallar råandar och de bofasta kallar oknytt – kunskaper som mer än en gång kommit att få stor betydelse i det magiska kriget.

Solstammarna har en lång tradition av pacifism, som Björnstammen – men inte de andra – i viss mån brutit då några av dess flockar inte bara stött de allierade med spaning, vägvisning och andeskådande utan också tagit till vapen och stridit för dem. Det har väckt avsmak och oro både inom och utom stammen, men stammens äldste har accepterat det som ett nödvändigt ont.

Roller vi söker här:

  • En eller flera shamaner. Minst en av dem från Björnstammen, men någon eller några kan också komma från andra stammar.
  • Följeslagare med andra kompletterande färdigheter: lärlingar eller tjänare till shamanerna; skogsvana spejare och jägare; helare; och i Björnstammens fall krigare.

Läs mer: