Rollkategorier

Vi har valt att dela upp rollerna på Högälvens lås i olika kategorier, för att spelarna tydligare ska kunna se vilka olika spelmöjligheter som finns och välja vilket spelupplägg som tilltalar dem bäst. Denna uppdelning betyder förstås inte att spelet i sig ska vara uppdelat på detta sätt utan vi vill ha spel mellan samtliga dessa kategorier, snarare handlar det om att som spelare välja vilken infallsvinkel man vill ha på spelet.

Här kan du läsa mer om de olika kategorierna:
Befälhavarroller
Magikerroller
Stödpersonal
Andra roller

Rollerna i de olika kategorierna har i viss mån olika spelöppningar, även om mycket är gemensamt. Den tydligaste skillnaden mellan dem är nog att befälhavarrollerna är mest begränsade i att de i normalfallet inte kan delta på t.ex. metascensuppdrag, men de har å andra sidan den mest direkta kopplingen till de överläggningar och förhandlingar som kommer vara en viktig del av spelet.

Våra tankar om de olika rollkategorierna

Ett par saker gällande roller och lajvets design vill vi klargöra lite extra hur vi tänkt kring för de som är intresserade, så här kommer en liten designnot om detta.

Vår förhoppning är att befälhavarrollerna också ska tilltala spelare utan någon större erfarenhet av att spela befälsroller eller som är särskilt pålästa på historisk krigföring, men som skulle vilja prova på en sådan roll. Dels genom att det inte kommer att ingå någon truppföring, något vi upplever att kan vara ett orosmoment, istället kan spelaren fokusera på sitt eget spel. Dels genom att alla beslut som ska tas handlar om prioriteringar mellan alternativ som alla är rimliga utifrån något perspektiv, vilket vi delvis ser som ett sätt att minimera risken för att mindre pålästa spelare ska bli åsidosatta – allas beslut kommer att ha inverkan så det finns ett värde i att engagera så många som möjligt. Alla befälhavarroller antas, om det inte explicit sägs annat, vara hyfsat kompetenta; det kan hända att en befälhavare förkastar en annans synpunkter och till och med ondgör sig över dem offentligt, men det handlar då om att de befälhavarna har vitt skilda prioriteringar och att den ena försöker få andra att ta dennas sida snarare än att den enas plan skulle vara objektivt bättre. Tonvikten i spelet ligger därmed på förhandling snarare än på taktik och teknik.

Befälhavar- och magikerrollerna kommer på ett tydligt och direkt sätt att vara anknutna till lajvets huvudhandling i form av beslutstagandet kring hur belägringen ska utföras, en rimlig undran är då om spelmöjligheter för andra roller kommer bli eftersatta. Det vill vi förstås se till att inte ska bli fallet, de nämnda rolltyperna kommer förstås ha tydliga saker att göra men vi vill också skapa goda spelmöjligheter för de som inte vill vara lika hårt knutna till den aspekten av lajvet. Eftersom sammansättningen av dessa grupper (Stödpersonal och Andra roller) är helt upp till vad spelare anmäler sig som vill vi – beroende på hur mycket framförhållning vi får förstås – anpassa spelet genom att utveckla olika element som t.ex. sociala intriger, spionage och metascens-uppdrag.

Arkiv