Befälhavarroller

Rollerna i denna kategori kommer vara direkt involverade i förhandlingar och planering kring belägringsspelet. Deras beslut kommer tillsammans vara det som har störst inverkan på belägringens händelseförlopp.

Överbefälhavare (3-5 st)

Detta är roller som har större makt, inflytande och/eller trupper på plats än andra befälhavare och som därför har större inverkan på utfallet av belägringsplaneringen, var och en av dem anses ha högst rang på plats av befälhavarna från sitt land. De är i stor grad involverade i detta spel och kommer ha viktiga övergripande mål som de vill få stöd för, men har också ett ansvar för spelfördelning och kan i något högre grad än andra räkna med viss arrangörsstyrning. Även om de har högre social rang än underbefälhavare gör det feodala systemet att de inte kan förvänta sig att bli åtlydda som moderna militära befälhavare, utan kan räkna med att behöva förhandla för att vinna gehör. Den interna hierarkin i denna grupp kommer att bestämmas utifrån vilka roller som ingår där.

Exempel:
– Kungligheter eller högadel från Alliansens länder.
– Parzifal von Eltz.

Förväntat spel:
– Mycket involverade i och ansvariga för belägringsspelet. Använda sitt inflytande för att skapa överenskommelser.
– Politiska och praktiska hänsyn, se till både helheten och egna agendor.
– Ta visst off-ansvar och fördela spel.
– Viss möjlighet till personliga intriger.

Underbefälhavare (10-20 st)

Dessa roller leder truppkontingenter som deltar i belägringen och därför också i planeringen av denna. De har alla mål som kan vara personliga, politiska eller militära och behöver vinna stöd bland andra befälhavare för sina synpunkter. Många av dessa roller har mycket att vinna personligen men kan också behöva ta svåra och obekväma beslut där olika intressen står mot varandra. De kan i förekommande fall förväntas lyssna extra noga på sina respektive överbefälhavare då dessa har mer status och inflytande och formellt står över dem, men kan inte förväntas lyda dessa blint utan att få något för det själva – deras egna mål är alltid det viktigaste.

Exempel:
– Hög- eller lågadel från Alliansens länder eller underställda Parzifal von Eltz.
– Ledare för allierade kontingenter som Ahriksriddare, alver eller dvärgar (kan vara flera av samma sort).

Förväntat spel:
– Mycket involverade i belägringsspelet. Driva rollens agenda, påverka andra och låta sig bli påverkad.
– Väga olika prioriteringar mot varandra och, om så önskas, behöva ta svåra beslut.
– Möjlighet till personliga intriger.

Arkiv