Här följer lite korta riktlinjer för bakgrunder för mänskliga Furstetjänare, dvs rollfigurer som antingen tjänar i Furstens armé, civila administration eller andra officiella institutioner. Den här texten gäller människor av ”civiliserat” ursprung: Skymningsstammen och icke-mänskliga roller kommer att behandlas för sig.

 

Allmänt

Den Furstliga krigsmakten och byråkratin består av en blandning av folk från Furstens egna territorier och utländska lycksökare.

Att de Furstliga tvivelsutan är skurkarna i dramat betyder inte att samtliga Furstliga roller behöver vara stereotypt och endimensionellt onda. Många är helt enkelt cyniska lycksökare som tjänar Fursten för att det lönar sig – och det gör det; såväl soldater som tjänstemän är väl och pålitligt avlönade. Dessa är rätt likgiltiga för hur det går i längden så länge de själva klarar sig – samtidigt kan de ha en sträng ”yrkesheder” och ta sin tjänst och uppgifter på stort allvar. Andra är mer ”idealistiska” och tror verkligen på Fursten som världens räddare och framtid. Åter andra – och hit räknas särskilt de talvi och även infödda margholier som tagit hans sold under de sista åren – tjänar honom för att det verkar vara deras bästa, kanske enda, hopp om en dräglig framtid.

Liksom graden av idealism kan också den personliga etiken skifta mycket mellan olika roller. Furstens tjänare behöver i längden ha tänjbara samveten eftersom det är troligt att de förr eller senare lär bli tvungna att begå ganska vidriga handlingar, men inställningen till detta kan ändå variera. Somliga håller sig med personliga principer och försöker hålla fast vid dessa med eller utan framgång; andra följer helt enkelt med strömmen. Och åter andra är verkliga sadister som gillar att plåga och skrämma folk och får sitt lystmäte på den sysslan i Furstens tjänst.

 

Margholier, privilegierad

Du är uppvuxen i Margholien och hör antingen till någon av de stormanna- och hövdingafamiljer som blivit den ursprungliga margholiska adeln eller en välbärgad ofrälse familj: handelsfolk eller storbönder. Din familj var bland de som tidigt slöt sig till Fursten och har belönats med en privilegierad ställning. Om du var vuxen vid tiden då Fursten dök upp (för 16-17 år sedan) kan du själv ha tagit ställning för honom, kanske i motsättning till andra i familjen. Om din familj äger jord har den fått mer makt över sina landbor då deras rättsliga ställning blivit sämre under Fursten; å andra sidan har Fursten ställt hårda krav på lojalitet och lydnad.

Du är antagligen inte överhuvud för din familj utan har äldre syskon som ärver det mesta av eventuell jord och därför behöver du försörja dig genom tjänst. Tack vare familjens kontakter och inflytande har du troligen kunnat finna genvägar till en god sådan. (På papperet är Furstendömet Margholien till stor del en strikt meritokrati men i praktiken finns mycket utrymme för såväl ren korruption som informella nätverk att påverka.)

Din motivation till att tjäna Fursten med svärd eller penna kan handla om att helt enkelt försörja dig och stärka din och familjens ställning, men du kan också vara en idealist som ser Fursten som den som ska göra det fordom efterblivna Margholien stort på nytt.

Läs mer: Adel i Furstendömet

Dräkt och utrustning:

Trolig bakgrund för: Officerare, civila tjänstemän i hög ställning, Rödkåpor

Tänkbar bakgrund för: Civila tjänstemän i lägre ställning (särskilt om rollen är ung), Kollegiemagiker

Mindre trolig bakgrund för: Meniga legionärer och underofficerare. (Undantag: en officersaspirant förväntas tjäna en tid som menig soldat och underbefäl, s k gradpassering, som förberedelse.)

Uteslutet för: Soldater i auxilian.

 

Margholier, enkelt ursprung

Du är uppvuxen i Margholien och dina föräldrar var fattigare bönder, småbrukare eller egendomslösa. Din familj kan ha blivit livegen under Furstens styre eller vara fria bönder. Om du är yngre än 25 år minns du inte mycket av tiden före Fursten och landet har varit i krig en stor del av ditt liv.

Fursten har normalt inte låtit tvångsvärva sina margholiska undersåtar till sina legioner; däremot har det förekommit att folk skrivits ut till trosstjänst och liknande och även, i kustlandet, till skeppsbesättningar. Generellt har man prioriterat att sysselsätta den egna bondebefolkningen med just jordbruket, men efter vart som kriget fortgått har behovet av folk ökat. För många är löftet om tjänst och flera års garanterad lön en väg ut ur en hopplös tillvaro som fattig livegen eller legohjon. Vissa skattelättnader och andra privilegier har också införts för soldaters och tjänstemäns familjer för att uppmuntra överblivna söner och döttrar att ta tjänst.

Dräkt och utrustning:

Trolig bakgrund för: Legionärer, civila tjänstemän i olika ställning, stabstjänare, trossfolk, sjömän, marinsoldater, Rödkåpor

Tänkbar bakgrund för: Officerare

Mindre trolig bakgrund för: Kollegiemagiker

 

Talvi

Du är uppvuxen i Talvala som lytt under Fursten i snart 12 år. Sedan dess har många invånare i landet värvats till Furstens tjänst. Mest kända och talrika är de talviska auxiliaförbanden av lätt till medeltungt infanteri lämpat för strid i skogsterräng, men många enskilda talvi har också värvats till Legionerna och andra förband, till flottan och till den civila administrationen.

Om du tjänar i Furstens armé eller flotta är det troligast – men inte nödvändigtvis så – att du kommer från en ganska fattig bakgrund som egendomslös eller yngre barn till bönder och ser tjänsten som en god försörjning och en väg till ett bättre liv. Det kan också finnas ett element av att vilja ”se världen” och komma iväg på äventyr.

Om du tjänar i den civila administrationen kan det också gälla men det kan också hända att du kommer från en mer privilegierad bakgrund. Om din roll är ung kan hen  ha satts i utbildning som ung just för att läras upp till administratör. De flesta äldre talvi är inte läs- och skrivkunniga.

För de flesta talvi är Fursten den senaste i raden av främmande kungar som tagit makten i Talvala och begärt tjänster och tributer, men hans styre har inte varit lika hårt som i Thule och han har skapat många ”jobbtillfällen”.

Läs mer:

Dräkt och utrustning:

Trolig bakgrund för: Auxiliärer, civila tjänstemän i lägre ställning, sjömän, marinsoldater, shamaner

Tänkbar bakgrund för: Officerare, legionärer, civila tjänstemän i högre ställning, Rödkåpor

Mindre trolig bakgrund för: Kollegiemagiker

 

Veteran från de norra rikena

Du kommer från något av de norra rikena: Gedanien, Arosia, Högmark eller Sunnanslätt, och har varit i Furstlig tjänst länge, sedan före kriget började 1139 (för tolv år sedan). När Fursten först dök upp och la under sig Margolien värvade han, förutom orcher och vildfolk från Margholien och Nordanlanden och margholiska stormän med sina följen, de legoknektar och andra hantlangare som fanns att få tag på, däribland åtskilliga rena rövarband.  Mellan att Furstendömet utropades 1137 och att kriget började två år senare värvade Fursten öppet soldater och tjänare runtom i Thule, officiellt för den planerade Ljushärnaden till Talvala. Då många hade misstankar mot hans avsikter redan då var de flesta som lät sig värvas från de närmaste grannrikena sådana som ändå hade dåliga utsikter hemma; vanärade eller rentav fredlösa eller som hade svårt att hitta annan utkomst.

TL;DR: Om din roll varit i Furstlig tjänst mer än tolv år kan det vara rätt troligt att hen kommer från något av de norra rikena, men har varit landlös i många år och var kanske fredlös i sitt hemland redan innan hen kom i Furstlig tjänst. Margholien är hens nya hem. För roller med kortare tjänstetid, se Överlöpare från de allierade nedan.

Dräkt och utrustning:

Trolig bakgrund för: Legionärer, officerare, civila tjänstemän i olika ställning, stabstjänare, Rödkåpor – alla dessa med 12+ år i Furstlig tjänst

Mindre trolig bakgrund för: Kollegiemagiker

 

Utländsk rekryt
Du kommer från något land utanför såväl Furstens territorier som de allierades, antingen från södra eller västra Thule , Österlandet eller kontinenten.

Ända sedan Furstendömet utropades 1137 har de Furstliga haft värvare aktiva – mer eller mindre öppet – i särskilt de större hamnstäderna längs Innanhavet. En betydande del av Furstens krigsmakt och civila administration har utgjorts av värvade utlänningar: avdankade legoknektar från krig som tagit slut på annat håll, nya hoppfulla äventyrare som lockats av Furstens guld och goda rykte för krigslycka och plundring, mm. Legoknektskommersen på kontinenten är internationell och enstaka personer kan komma från långt mer avlägsna länder.

Många rekryter har också kommit från eller via Ordo Alemandis territorium i Österlandet. Orden är en stor anställare av legotrupper och många har gått vidare från dess tjänst till Furstens. Orden har också försett Margholien med en del utbildat och boklärt folk, inte minst präster från deras territorier.

Furstendömet har också dragit till sig magiker från när och fjärran, både för de gynnsamma möjligheterna till tjänst och rikedomen på kraftkällor, och för att Fursten välkomnar utövare av magi som är förbjuden i de flesta länder, såsom nekromanti.

Om din roll har den här bakgrunden är hen troligen från början en lycksökare som i första hand är lojal till sig själv och motiverad att tjäna pengar. Det hindrar inte att hen kan ha utvecklat starka lojaliteter under sin tid i Furstlig tjänst.

Dräkt och utrustning:  De flesta fortsätter att klä och utrusta sig enligt sitt hemlands mode med anpassningar i de fall tjänstedräkten kräver det. (Off är det också en bra shorthand för att se varifrån folk kommer.) Se sidebar.

Trolig bakgrund för: Legionärer, officerare, vissa auxiliärer, civila tjänstemän, stabstjänare, sjömän, marinsoldater, präster, Kollegiemagiker

Mindre trolig bakgrund för: Rödkåpor, lokala tjänstemän

Sidebar: Främmande länder

Se sidorna om södra eller västra Thule , Österlandet och Utomlands. Snabbgenomgång för vad de främmande länderna utanför Thule har för historiska inspirationskällor:

 

Överlöpare från de allierade

Du kommer från något av de allierade rikena men har bytt sida och gått över till Fursten. Sådana roller är ovanliga men de finns; bland de mest berömda överlöparna är förmodligen förste minister Egil Örnklo som är av gedansk högfrälsebörd, och den f d Ahriksriddaren Simon Ormhane som är prefekt i Talvala. Överlöpare kan komma från alla sociala bakgrunder men det finns alltid en historia bakom dem: ibland dramatiska förräderier, ibland rör det sig om förbrytare och fredlösa som tagit sin tillflykt till Furstens tjänst (kanske efter att först ha tjänat på sitt hemlands sida).

Dräkt och utrustning: Se Veteran från de norra rikena ovan.

Tänkbar bakgrund för: Alla möjliga.

 

Värvad krigsfånge
De Furstliga har utkämpat ett par fälttåg vid sidan om kriget i Thule och båda slutade med att de tog åtskilliga krigsfångar: dels vinterfälttåget tillsammans med Slagbjörnsorden mot prins Gleb av Slokov vintern 1143-44, dels den gotmaritisk-gautiska räden mot det Furstliga Talvala följande sommar. I båda fallen togs en del soldater, tross- och stabsfolk till fånga. Fångarna hade följande ursprung:

  • Fälttåget mot Slokov: Fotsoldater, stab- och trossfolk från Slokov; ungoliska lätta ryttare som tjänat prinsen som legotrupper.
  • Räden mot Talvala: Fotsoldater från Gautrike och Gotmar, värvade soldater i Ahriksriddarnas tjänst, en del trossfolk.

De här krigsfångarna erbjöds att i stället för att säljas som trälar – vilket är det vanliga för krigsfångar från de allierade, om de inte kan utväxlas eller utlösas – ta tjänst hos Fursten och få ”friköpa” sig med en del av sin sold. Många såg det som en bra deal; en del tjänade tills de friköpt sig efter några år och återvände sedan till hemlandet, andra blev kvar.

Om du spelar en sådan roll har du varit i Furstlig tjänst i sex eller sju år och kommer från en enkel bakgrund (hade du varit rik hade du eller dina släktingar kunnat köpa dig fri). Vid det här laget har du friköpt dig så du är en av de som funnit det för gott att förbli i Furstlig tjänst – kanske har du rentav börjat göra karriär. Det behöver inte betyda att du är överdrivet lojal mot Fursten, men du har inget skäl att föredra hans fiender.

Sidebar: Krigsfångars ursprung och inspirationskällor

Läs mer:

Dräkt och utrustning:  De flesta fortsätter att klä och utrusta sig enligt sitt hemlands mode med anpassningar i de fall tjänstedräkten kräver det. (Off är det också en bra shorthand för att se varifrån folk kommer.) Se sidebar.

Trolig bakgrund för: Legionärer, auxiliärer, officerare

Tänkbar bakgrund för: Civila tjänstemän, stabstjänare, Kollegiemagiker

Mindre trolig bakgrund för: Rödkåpor