Här följer en serie tips och förslag till nya roller i de ”civila” grupperna på Gravberget: huset Gadd och andra gästande följen.

 

 

Högättad

malva_gervaldDu är en medlem av ett av de Furstetrogna margholiska frälsehusen, antingen själv familjeöverhuvud eller en nära släkting. Du har levt ett privilegierat liv och antagligen blivit rikare och fått mer lokal makt under Fursten. Du kan vara antingen krigare, sörjande eller bådadera (se Heder och samhällsroller på Thule-arkivsidan).

På lajvet: Om du är överhuvud för en familj är du här som gäst och som ditt hus’ representant. Ditt intresse av bjudningen kan vara socialt men troligen också politiskt och/eller ekonomiskt. Det kan finnas mycket att vinna – och även att förlora – på nya utvecklingar och du sätter din släkts välgång högst.

Annars kan du ingå i följet i någon mer specifik funktion – se något av de andra rollkoncepten – eller följa med din släkting som allmänt sällskap och stöd. Du kan vara helt hängiven din släktings, följets ledares, mål eller ha andra intressen som kanske inte sammanfaller helt. Du kan ha större eller mindre eget intresse för politiskt intrigerande och alliansbyggande. Många andra familjer kan vilja knyta sitt hus till ert genom äktenskap eller andra förbund.

Utrustning: Om du är krigare har du troligen vapen och kanske rustning med dig, men du behöver inte gå beväpnad om inte situationen kräver det.  I övrigt klär du dig som frälse, ju flottare desto bättre. Se sidan om Dräkt och utrustning.

 

Rådgivare

osmondosunnivaDetta är lite av en catch-all-term för en roll vars viktigaste funktion är att bistå följets ledare med råd och stöd.

Släkt: Du kan t ex vara:

  • Frälse och släkt, nära, avlägset eller via ingifte, med följets ledare.
  • Frälse och tillhörig ett annat hus, troligen ett allierat. Kanske fostrad hos följesledaren. Kanske rentav en ”överlöpare” från ett rivaliserande hus.
  • Ofrälse. I så fall är du troligen antingen präst eller en specialiserad expert på något.

På lajvet: Du är här i sällskap med din herre, antingen som en del av hens fasta följe eller mer tillfälligt om du är jordägande, för att bistå med råd och stöd. Du har förtroende och fullmakt att sköta din herres affärer till en viss gräns och kan utföra mycket av det förberedande arbetet inför en överenskommelse.  En annan viktig uppgift är att, personligen eller via kunskapare, hålla sig orienterad om vad som händer och ha gott underlag för dina råd. När din herre är på plats har du också en funktion i att spela upp hen.

Utrustning: Du klär dig enligt din börd. Se Dräkt och utrustning

 

Hovfunktionär

angmar_sigmundDu innehar något av de viktiga ämbetena i följesledarens hushåll och ingår åtminstone för närvarande även i hens resande följe. Det kan t ex vara fråga om något av följande (observera att det absolut inte är så att alla de här funktionerna behöver finnas representerade på lajvet, det är förslag för inspiration):

  • Kansler eller skrivare: Du har hand om din herres papper, dokumentation och korrespondens och, om du reser med, även hens sigill. Det är troligt att du är präst, men inte nödvändigtvis.
  • Hirdhövding eller vaktkapten: Du har befälet över din herres väpnade följe och har det yttersta ansvaret för hens säkerhet.
  • Hovmästare: Du har hand om hushållets vardagliga skötsel, försörjning, anskaffning och förvaring av varor, etc.
  • Kammarherre eller skattmästare: Kammarherren har hand om sin herres ”kammare”, dvs de mer privata delarna av hushållet. Hen ansvarar t ex för att låta sy upp och tvätta kläder mm. Skattmästaren har hand om herrens ekonomi. I många hushåll innehas dessa uppdrag av samma person.

Släkt:  Se Rådgivare ovan.

På lajvet: Du fungerar dels som en rådgivare (se ovan) och uppfyller också de uppgifter som hör ihop med ditt ämbete. Kanslern fungerar som sekreterare, vaktkaptenen övervakar herrens säkerhet i samarbete med sina kolleger, skattmästaren är ekonomiskt sakkunnig, etc.

Utrustning: Du klär dig enligt din börd. Om din roll är krigare – obligatoriskt för vaktkapten, frivilligt för de andra – bör hen ha vapen med sig.

 

Präst

Du är en präst knuten till ett frälsehushåll, ibland med en titel som kaplan eller biktmoder. Du har hand om hushållets andliga hälsa, håller böner och mässor, hör bikt, etc. Du kan höra till Ordo Alemandi, som försett Margholien med flera präster, eller vara en ”världslig” präst.

Släkt: Om du är en världslig präst är det inte otroligt att du är av frälsefamilj, medan en ordenssyster eller -broder ofta är ofrälse.

På lajvet: Som nämns ovan är dina främsta officiella uppgifter att hålla böner, höra bikt och ge själavård. Men inget hindrar att rollen också är en slipad politisk intrigmakare eller en vis rådgivare även i världsliga frågor. Hen kan också vara lärd och kunnig i det ena eller andra specialämnet (se Lärd).

Utrustning: Om du tillhör Ordo Alemandi bär du ordensdräkt (svart kappa och vit mantel med en svart Ljuspil), annars är klädseln friare men din dräkt bör vara hellång.

 

Trotjänare

sav-sverkerDu är en betrodd tjänare till din herre, antagligen sedan lång tid. Du kan vara mer eller mindre specialiserad; t ex en betrodd livvakt, sekreterare, handtjänare, hantverkare, jägare och/eller något annat.

Släkt: Det är troligt att du är ofrälse men din familj kan ha en lång historia av att vara knutna till din herres hushåll. Du kan också vara frälse, i så fall troligen av en mindre viktig familj eller gren eller kanske av oäkta börd.

På lajvet: Du är till nytta enligt dina specialiteter för din herre och resten av följet och bidrar till att spela upp följesledaren. Du har antagligen bättre möjligheter än andra i följet att röra dig mer obemärkt utanför det och kan ha mer kontaktytor utåt.

Utrustning: Du klär dig enligt din börd, kanske med någon form av livré eller annan markering av tjänsten. Se Dräkt och utrustning.