Några Furstliga tjänstemän och dignitärer

Några Furstliga tjänstemän och dignitärer

Andra gäster representerar olika grenar av den officiella Furstliga hierarkin. De är formellt här som huset Gadds gäster men flera av dem har ändå andra ärenden hit i och med de nya upptäckterna. Man kan lite löst dela in dessa efter de stora Furstliga ämbetsverken:

 

Ministeriets utsända

Ministeriet är det centrala ”kansliet” som samordnar Furstendömets administrativa, ekonomiska och politiska förvaltning. Förste Ministern har i sitt ställe låtit sända en delegation som representerar flera av administrationens grenar och avdelningar, dels för att låta representera sig som gäst, dels för att utreda de nya fyndens ekonomiska betydelse och vad de bör föranleda för åtgärder.

 

Krigsmakten

En av Furstens högsta militära befälhavare, generalmajor Severa (chef för Svartstenslegionen, Furstens livgardesförband), har oväntat tackat ja till inbjudan och kommer att närvara. Andra tänkbara representanter för Furstens krigsmakt som kan tänkas dyka upp:

 • En trupp Svartstenslegionärer som ingår i Severas eskort.
 • Eventuellt också soldater från andra förband.
 • Ett par högre officerare, ur Svartstenslegionen eller andra förband, antingen med i Severas följe eller som självständiga gäster.

Se vidare Tvärgrupp: Soldater.

tjalve_tjanstefolk

 

Lärdomsrådets utsända

Under det här ämbetsverket lyder de olika magiskt inriktade institutionerna i Furstens tjänst och även all övrig forskning. De har också intresserat sig för upptäckterna och fenomenen och hoppas att det hela kan visa sig komma till nytta. De har skickat en – eller kanske ett par olika, då de olika institutionerna långtifrån alltid är överens – delegation för att undersöka och utforska det hela, såväl som att representera sina överordnade.

Grupperingar som kan finnas representerade här är till exempel:

 • Kollegiemagiker

  Kollegiemagiker

  Kollegiet, Collegium arcurus Principis: Furstens arcuriska kollegium, organisationen för de klassiska arcuriska magikerna i Furstens tjänst. Kollegiet har en central position i den magiska forskningen och är huvudsaklig initiativtagare till delegationen. Åtminstone ett par magiker lär finnas med.

 • Rödkåporna, Consangvinei Principis: ”Furstens blodsfränder”, ett ordenssällskap tillägnat Fursten och bland hans mest fanatiska anhängare. De har bl a till uppgift att övervaka magi och andra övernaturligheter. Rödkåporna, som känns igen just på sina röda dräkter, är i många fall tränade i blodsmagi, en särskild typ av magi som sägs ha lärts ut av Fursten själv och som genomgående använder blod som en ingrediens i ritualerna. Orden har också en väpnad gren, de s k Salamandrarna. Rödkåporna och Kollegiet är ofta rivaler.
Rödkåpor, Salamandrar och ett troll

Rödkåpor, Salamandrar och ett troll

 • Shamaner: En annan magisk tradition är shamanismen som utövas av flera av de mer primitiva folken i Thule. Shamaner utövar sin magi genom att besvärja andar och väsen och, med lämpor eller tvång, förmå dem att utföra besvärjarens vilja. Det finns Furstliga shamaner från olika kulturer och traditioner:
  • Nattfolk, dvs orcher och vättar. Deras shamaner kan ibland vara kraftfulla andebesvärjare.
  • Vildfolket, den fruktade (mänskliga) Skymningsstammen som dyrkar Fursten som en gud. Deras shamaner använder också en form av blodsmagi.
  • Talvi, de infödda folken i Talvala, har sina egna shamanistiska traditioner som de senaste åren har börjat integreras i Furstens magiska maskineri.

Därutöver kan det finnas med olika följeslagare, tjänare, livvakter eller liknande.

 

Övriga Furstliga gäster

Förutom dessa finns det andra Furstliga institutioner och grupperingar som skulle kunna finnas representerade på ett eller annat sätt om det finns intresse för att spela dem, men inte nödvändigtvis behöver finnas med. Se Grupperingar: de Furstliga på Thule-hemsidan för mer om vad som kan vara aktuellt.