Antti Sofiapoika


Antti Sofiapoika, en fattig småbonde i Naari, och hans dotter Sofia.

Foto: Kalle Lantz