Torvald i Videgården


Torvald i Videgården, ålderman i Vitehög.

Foto: Torgny Johansson